Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

01/04/2020

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek ZUS na okres 3 miesięcy.

W dniu wczorajszym weszło w życie większość przepisów ustawowych składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Poniżej piszemy o jednym z najczęściej komentowanych rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tj.: zwolnieniem mikroprzedsiębiorców ze składek ZUS .

Płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r., zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, może zostać zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP, na okres 3 miesięcy (od dnia 1  marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.).

Zwolnienie obejmuje mikrofirmy zgłoszone jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

 Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

  • wykonywały działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z prowadzonej przez nich działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  w gospodarce narodowej  w 2020 r. (15 681,00 zł).

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.  Ma to również odpowiednie zastosowanie do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Płatnik składek w celu uzyskania zwolnienia składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.:

  •  wniosek o zwolnienie;
  •  dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r., chyba, że zgodnie z przepisami jest zwolniony z ich składania.