Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

03/08/2021

Zmiany w zakresie PIT.

W dniu 26 lipca bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pierwszy projekt ustawy w ramach programu „Polski Ład”. Projekt ten zakłada wejście w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Poprzez cykl artykułów skupiających się wokół tego projektu ustawy przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany jakie przewiduje ustawodawca. W dzisiejszym artykule wskażemy, jakie zmiany wprowadza projekt w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


I. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Niewątpliwie, jedną z ważniejszych zmian wskazanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”),  jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych dla wszystkich podatników. Od roku 2018 kwota ta wynosi 8 tysięcy, przy czym wraz ze wzrostem dochodów kwota ta maleje. Degresywny charakter kwoty wolnej od podatku polega na tym, że np. dla dochodów z przedziału 13 000 zł - 85 528 zł kwota ta wynosi 3 091 złotych. Projekt zakłada ujednolicenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników, niezależnie od dochodu. Będzie ona zatem stała i nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów. W uzasadnieniu do Projektu czytamy również, że wraz ze zmianą wolnej kwoty zostanie wprowadzony mechanizm corocznej weryfikacji jej wysokości. Zatem ustawodawca przewiduje możliwość zmiany w każdym roku wysokości kwoty wolnej od podatku, co uzależnione będzie od istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji. Istotne jest również to, że zmiana ta będzie miała wpływ na naszą comiesięczną wypłatę, bowiem kwota wolna od podatku będzie stosowana już w momencie obliczania zaliczki na podatek.

II. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.

Kolejną istotną zmianą przedstawioną w Projekcie jest podniesienie do 120 tysięcy złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego stosowana będzie stawka podatku 32%. Dla przypomnienia, obecnie próg ten wynosi 85 528 złotych i do tej kwoty dochodów zastosowanie ma stawka 17%. Zatem prawdopodobnie już od przyszłego roku wszystkie dochody do kwoty 120 tysięcy złotych będą opodatkowane stawką 17%.

III. Ulga dla pracowników.

To założenie Projektu dotyczy tylko podatników uzyskujących przychody z określonego tytułu (z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku). Będą to przede wszystkim przychody ze stosunku pracy. Ulga będzie polegała na tym, że od dochodów osiągniętych ze wskazanych w Projekcie tytułów będzie można odliczyć określoną kwotę. Ulgą objęci będą pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie od 5 701 do 11 141 złotych. Wysokość ulgi nie jest z góry ustalona. Będzie ona uzależniona od wysokości dochodów i obliczana na podstawie jednego z dwóch opracowanych wzorów. Zmiana ta ma w założeniu „rekompensować” zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

IV. Zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja zakłada istotną zmianę dla przedsiębiorców w wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta ma w założeniu ujednolicić wysokość i sposób naliczania składki. Podstawą wymiaru składki mają być uzyskiwane dochody, nie zaś jak dotychczas stała opłata ryczałtowa. Obecnie, co do zasady, osoby zatrudnione na umowie o pracę objęte są składką w wysokości 9% podstawy wymiaru składki.  Projekt zakłada zastosowanie tej zasady zarówno do pracowników jak i przedsiębiorców. Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku. Dodatkowo, projekt przewiduje brak możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez likwidację przepisów regulujących tę materię.

V. Ulga na powrót.

Zmiana ta stanowić ma swoiste novum. Dotychczasowe regulacje jasno wskazują, że obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce, bez względu na miejsce położenia źródła tego dochodu. Zatem przykładowo, osoby powracające do Polski z emigracji podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nowelizacja wprowadza jednak pewną zmianę w tym zakresie, proponując ulgę odliczaną od podatku. Ulga ta będzie mogła być stosowana przez cztery lata, począwszy od roku wybranego przez podatnika (w przypadku osób powracających: rok powrotu do Polski lub rok następny). Ulga wynosić ma 50% należnego podatku i będzie ona stosowana w rozliczeniu rocznym (nie będzie uwzględniana przy obliczaniu miesięcznej zaliczki). Ważną kwestią jest jednak wymóg udokumentowania faktu bycia rezydentem podatkowym w kraju ostatniego miejsca zamieszkania, poprzez przedłożenie certyfikatu.

Są to tylko niektóre z założeń Projektu. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące nadchodzących zmian, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie wkrótce ukaże się kolejny artykuł z cyklu nowelizacji w ramach programu „Polski Ład”. Tym razem rozwiniemy założenia Projektu w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.