Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

24/08/2021

Zmiany w zakresie CIT- dalsze założenia projektu ustawy.

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Państwu kilka pierwszych założeń projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach programu „Polski Ład”. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację tych rozważań. Poniżej wskazujemy kolejne istotne zmiany, jakie niesie za sobą nowelizacja wskazanej ustawy.

 

I. Opodatkowanie „przerzucanych dochodów.”

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”) nowej koncepcji opodatkowania tzw. przerzucania dochodów. Intencją jej twórców jest wyeliminowanie stosowania schematów podatkowych, polegających na transferze dochodów
do zagranicznych jurysdykcji podatkowych, a tym samym unikanie opodatkowania w Polsce. Chodzi zatem o sytuacje, w których poprzez wykorzystanie spółek pośredniczących do transferu zysku (mających siedzibę np. na Cyprze), polska spółka zmierza do obniżenia podstawy opodatkowania.

Podatek od tzw. przerzucanych dochodów wynosić będzie 19%. Wprowadzany do ustawy CIT art.24aa zawierać ma katalog kosztów, które mogą zostać uznane za dochody przerzucane, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w treści tego przepisu. Założeniem nowej koncepcji jest opodatkowanie  wskazanych kosztów, jeśli koszty te stanowić będą co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów poniesionych w jakiejkolwiek formie. O jakich kosztach zatem mowa? Są to m.in. wszelkiego rodzaju należności za korzystanie lub prawo do korzystania z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how. Projekt wskazuje do opodatkowania właśnie te koszty ponoszone na usługi niematerialne, czy też na korzystanie z wartości i praw niematerialnych, które z uwagi na swoją charakterystykę mogłyby zostać wykorzystane w schemacie podatkowym.

II. Powrót do wcześniejszych obowiązków i ich rozszerzenie.

Do roku 2007 istniał obowiązek comiesięcznego składania deklaracji CIT. Nowelizacja ustawy zmierza do przywrócenia tego obowiązku począwszy od stycznia 2023 roku. Realizacja powyższego, będzie wymagała m.in. wdrożenia systemu elektronicznych ksiąg podatkowych, co przełoży się na zwiększenie zakresu pracy po stronie zarówno przedsiębiorców jak i ich księgowości. Miesięczny raport będzie musiał zostać sporządzony w określonym formacie i przesłany do 20 dnia kolejnego miesiąca. O analogicznym rozwiązaniu w nowelizacji ustawy PIT pisaliśmy w pierwszym artykule z tej serii („Polski Ład – zmiany w zakresie PIT”). Część przedsiębiorców ma obawy, że nałożenie dodatkowegych obowiązków finalnie utrudni sposób rozliczeń Urzędem Skarbowym.

Wśród założeń projektu znalazło się także poszerzenie katalogu danych przedsiębiorców, które będą udostępniane Urzędom Skarbowym, co jak czytamy w uzasadnieniu do projektu; „ma na celu odciążyć przedsiębiorców w związku z kontrolami prowadzonymi przez administrację skarbową”. Zamiast więc dokonywać czynności na miejscu, Urząd Skarbowy będzie miał możliwość bieżącej, zdalnej weryfikacji rozliczeń, co ułatwi wykrywanie nadużyć. Jakie zatem będą to dane i na co należy się przygotować? W projekcie ustawy nie wymieniono zamkniętego katalogu danych. Będzie  on kreowany w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Jeżeli  mają Państwo dalsze pytania lub wątpliwości co do opisanych założeń albo zastanawiają się Państwo, jakie skutki niesie za sobą nowelizacja przepisów podatkowych, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Zachęcamy do zapoznania się również z poprzednimi artykułami z tej serii.