Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

10/08/2021

Zmiany w zakresie CIT.

Kontynuując analizę pierwszego projektu ustawy w ramach programu „Polski Ład”, w dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu niektóre istotne zmiany, jakie przewiduje ta nowelizacja w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

I. Jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencji IP Box.

W obecnym stanie prawnym podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania w danym roku podatkowym zarówno z ulgi B+R jak i z IP BOX. Jednakże w odniesieniu do tego samego dochodu nie jest to możliwe.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R) umożliwia podatnikowi uzyskującemu dochody z działalności gospodarczej odliczenie od dochodu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Preferencja IP Box zaś, to możliwość opodatkowania dochodów z wytworzonych lub ulepszonych  kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: IP) 5-cio procentową stawką podatku PIT lub CIT (więcej nt. preferencji IP Box mogą Państwo przeczytać w serii artykułów poświęconych tej tematyce, opublikowanej na stronie naszej Kancelarii).

Podstawą opodatkowania z IP Box stanowi suma kwalifikowanych przychodów z kwalifikowanych IP. Przy jej obliczaniu nie może zostać uwzględniona ulga B+R. Ulga ta będzie miała zastosowanie wyłącznie do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, gdyż do obliczenia dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych (m.in. IP Box) nie jest możliwe ponowne uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu uwzględnionych przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (m.in. Ulga B+R).

Nowelizacja zakłada możliwość symultanicznego korzystania z Ulgi B+R oraz preferencyjnego opodatkowania IP Box. Oznacza to, że przy spełnieniu ogólnych reguł odnoszących się do kwalifikowanych kosztów uzyskania przychodu, podatnik osiągający przychody z kwalifikowanych IP opodatkowanych stawką 5% będzie mógł jednocześnie skorzystać z odliczenia od dochodu kosztów uzyskania przychodu, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Nie będzie zatem konieczności wyboru między dwoma preferencjami na koniec roku podatkowego.

 

II. Reżim holdingowy.

Projekt zakłada stworzenie nowego reżimu podatkowego dla polskich spółek holdingowych, które posiadają spółki zależne na terenie kraju bądź za granicą. Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość zwolnienia od CIT pełnej (100%) dywidendy, w przypadku spółek z UE lub z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółka korzystająca ze zwolnienia musi także posiadać nie mniej niż 10% akcji (udziałów) w spółce wypłacającej dywidendę, nieprzerwanie przez okres 2 lat. Przepisy nie przewidują żadnej możliwości zwolnienia od CIT od całości dochodów. Projekt przewiduje dwa filary, na których ma opierać nowy preferencyjny reżim podatkowy:

  • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
  • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych.

Nowelizacja ta wprowadza jednocześnie definicję spółki holdingowej oraz spółki zależnej.

Spółką holdingową, która będzie miała możliwość skorzystania powyższej preferencji będzie spółka z o.o. lub spółka akcyjna posiadająca swoją rezydencję podatkową w Polsce. Jednakże akcjonariuszami spółki nie będą mogły być podmioty, których zarząd lub siedziba, albo miejsce rejestracji lub położenia znajduje się m.in. w krajach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji ws. podatkowych. Spółka ta będzie miała również obowiązek prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą (wymóg substancji) a także posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej, nieprzerwanie przez co najmniej 1 rok. Analogicznie, spółką zależną będzie spółka, w kapitale której spółka holdingowa posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) przez co najmniej 1 rok, a dodatkowo m.in. posiada nie więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

Preferencyjny reżim holdingowy ma być alternatywą dla podatkowych grup kapitałowych.

 

III. Nowy „Estoński CIT”.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy wprowadzające tzw. estoński CIT, czyli zryczałtowany CIT od dochodów uzyskanych przez spółki z o.o. i spółki akcyjne, których wspólnikami są osoby fizyczne. Ten alternatywny model pozwala na odroczenie w zapłacie podatku do momentu dystrybucji zysku ze spółki. Spółka bowiem ponosząc nakłady inwestycyjne nie musi na bieżąco odprowadzać podatku od osiągniętego, ale niewypłaconego zysku. Projekt zakłada modyfikację tego modelu m.in. poprzez:

  • rozszerzenie katalogu uprawnionych do skorzystania z ryczałtu podmiotów, poprzez włączenie spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej;
  • brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych;
  • zlikwidowanie górnego limitu przychodów podatników objętych ryczałtem.

 

IV. Elektroniczne księgi rachunkowe.

Projekt wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) w formie elektronicznej oraz przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej drogą elektroniczną do dnia, w którym upływa termin do złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Wejście w życie tej zmiany przewidziane jest jednak dopiero na początek 2023 roku.

 

V. Definicja posiadania Zarządu.

Ustawodawca proponuje wprowadzenie do obowiązujących przepisów precyzyjnej definicji posiadania Zarządu. Ustawa o CIT wskazuje, że polskim rezydentem podatkowym jest podatnik mający siedzibę lub Zarząd na terytorium Polski. W sytuacji, gdy polski rezydent podatkowy zakłada spółkę na terytorium innego państwa, spółka ta nie prowadzi jednak na terytorium tego kraju żadnych operacji gospodarczych, a zarządzana jest przez osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, może zostać ona uznana za polskiego rezydenta podatkowego, bowiem -zdaniem ustawodawcy- proces decyzyjny dotyczący zasadniczych decyzji przedsiębiorstwa, jak również bieżących spraw spółki, ma miejsce na terytorium Polski. Siedziba spółki nie przesądza zatem o uznaniu jej za zagranicznego rezydenta podatkowego. Aby jednak uniknąć dowolności interpretacyjnej wskazanej powyżej regulacji, nowelizacja wprowadzi definicję posiadania zarządu opartą na orzecznictwie, poglądach doktryny, a także na utartych praktykach.

 

Są to tylko wybrane założenia przewidziane w Projekcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące nadchodzących zmian, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie wkrótce opublikujemy kolejną analizę spodziewanych zmian.