Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

14/06/2022

Zmiany w prawie holdingowym – naprawienie szkody wyrządzonej wiążącym poleceniem.

Od 12 października 2022 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które obejmują szereg nowych zasad i instytucji w prawie holdingowym. Do tej pory funkcjonowanie grup kapitałowych nie było uregulowane na wielu istotnych płaszczyznach, co wprowadzało niejednokrotnie chaos w obrocie gospodarczym. Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą można zaliczyć przede wszystkim prawo wydania wiążącego polecenia spółce zależnej przez spółkę dominującą oraz konieczność naprawienia szkody wyrządzonej takim poleceniem.

 

I. Wydanie wiążącego polecenia spółce zależnej.

Znowelizowane przepisy przewidują możliwość wydania spółce zależnej przez spółkę dominującą wiążącego polecenia co do określonego działania związanego z funkcjonowaniem grupy kapitałowej. Pod rygorem nieważności, polecenie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej (w tym w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Spółka zależna została obdarzona narzędziami do odmowy wykonania wiążącego polecenia, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych przez ustawodawcę. Do odmowy może dojść, jeśli wykonanie wiążącego polecenia mogłoby doprowadzić do niewypłacalności spółki zależnej. Natomiast w przypadku spółki zależnej, niebędącej spółką jednoosobową, odmowa wykonania polecenia może zostać umotywowana także uzasadnioną obawą, że polecenie jest sprzeczne z interesem spółki zależnej i wyrządzi jej szkodę, która z wysoką dozą prawdopodobieństwa nie zostanie naprawiona w ciągu kolejnych dwóch lat.

 

II. Naprawienie szkody wyrządzonej poleceniem.

Znowelizowane przepisy zakładają, że odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną poleceniem wydanym spółce zależnej będzie kształtować się na zasadzie winy i występować równolegle z odpowiedzialnością odszkodowawczą istniejącą do tej pory na zasadach ogólnych. Spółka dominująca będzie zobowiązana do działania na zasadzie lojalności wobec spółki zależnej, co oznacza powstanie domniemania niezawinionego działania spółki dominującej przy wydawaniu wiążącego polecenia skutkującego powstaniem szkody.

Co więcej, odpowiedzialność odszkodowawcza będzie występować nie tylko względem samej spółki zależnej, ale także w stosunku do jej wierzycieli, wspólników albo akcjonariuszy. Szczególna ochrona wspólników albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej jest jednym z najważniejszych założeń znowelizowanych przepisów. Odpowiedzialność spółki dominującej będzie obejmować bowiem szkodę, wynikającą także ze spadku wartości udziałów lub akcji spółki zależnej, powstałą na skutek wydania wiążącego polecenia.

Natomiast po stronie wspólników lub akcjonariuszy będzie leżał obowiązek udowodnienia powstania i wysokości szkody oraz jej związku z wydaniem wiążącego polecenia przez spółkę dominującą. Ochroną zostaną objęci również wierzyciele spółki zależnej, jeżeli egzekucja przeciwko niej okaże się bezskuteczna, a spółka dominująca nie wykaże, że nie ponosi winy tej niewypłacalności, a szkoda nie powstała w następstwie wykonania wiążącego polecenia. Tym samym, odpowiedzialność spółki dominującej będzie opierała się na domniemaniach prawnych uwzględniających okoliczności, że w konkretnym czasie spółka zależna realizowała konkretne wiążące polecenia, które doprowadziły do jej niewypłacalności i powstania szkody po stronie wierzyciela.

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych zagadnień zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią: kancelaria@apogado.pl