Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

20/04/2020

Zmiany ustawowe związane z COVID-19.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695). W ustawie wprowadzono kolejne rozwiązania mające na celu pomoc przedsiębiorcom, których działalność została zaburzona w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 :

1.Świadczenie postojowe. Zgodnie z zapowiedziami, samozatrudnieni oraz zleceniobiorcy będą mogli otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie, a poza tym - zniesiony został warunek nieprzekroczenia przychodu w wysokości nie wyższej od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. 15 595,74 zł). Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie. Ponadto, w przypadku zleceniobiorców, świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio: przed dniem 1 lutego 2020 r.).

 

2. Zwolnienie ze składek ZUS. Zmiana terminu rejestracji w ZUS w przypadku płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
Na wniosek płatnika składek zwalnia się zobowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
c) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.


3. Zwolnienie ze składek ZUS w okresie 3 miesięcy z wysokości 50% dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Zgodnie z ustaleniami, na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenie nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
c) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
- zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.