Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

07/04/2022

Zbiórki publiczne na pomoc Ukrainie – kiedy mogą zostać odliczone od podatku PIT i CIT?

Jakie warunki muszą zostać spełnione,aby można było dokonać odliczenia? O czym należy pamiętać?

Darowizny na pomoc Ukrainie można odliczyć od PIT.

  • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), choć darowizny z reguły nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, tak niektóre ich kategorie mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania.
  • Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a w/w ustawy przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na rzecz organizacji wykonujących zadania ze sfery zadań publicznych.
  • Kwoty darowizn mogą zostać odliczone w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych od dochodu, natomiast w przypadku osób opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów.
  • Jednocześnie należy pamiętać, że kwota odliczona od podatku nie może przekraczać 6% dochodu (przychodu).

 

Darowizny na pomoc Ukrainie można odliczyć od CIT.

  • Podobne uregulowania znajdziemy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).
  • Ustawa o CIT, podobnie jak ustawa o PIT przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej na rzecz organizacji wykonujących zadania ze sfery zadań publicznych, z tą różnicą, że odliczenie może zostać dokonane do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
  • Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Dlatego też podmioty realizujące jedne z w/w celów mogą skorzystać ze zwolnienia od uzyskanych darowizn.

Zadania ze sfery zadań publicznych:

  • Ustawa przewiduje, że darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, jeżeli przekazana ona została organizacjom pozarządowym, bądź innym podmiotom określonym w przepisach, które realizują zadanie ze sfery zadań publicznych. Pełny katalog tych zadań określony jest w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Do przykładowych zadań tam ujętych należą chociażby zadania w zakresie realizowania celi humanitarnych czy  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

O czym należy pamiętać?

  • Możliwość odliczenia od podatku nie obejmuje darowizn dokonanych bezpośrednio na rzecz konkretnych osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli bezpośrednio przekażemy środki finansowe konkretnemu obywatelowi Ukrainy bez pośrednictwa jakiejś organizacji pożytku społecznego nie będziemy mogli odliczyć tej kwoty od dochodu. W ustawie znajdziemy więcej wyłączeń i odliczeń, których nie można dokonać w przypadku,gdy dokonaliśmy darowizny np. na rzecz partii politycznej czy fundacji utworzonych przez partie polityczne.
  • Ponadto nie ma możliwości odliczenia od dochodu darowizny na cele publiczne związane z pomocą Ukrainie, jeżeli zostały one już wcześniej odliczone od dochodu bądź przychodu np. w formie kosztów uzyskania przychodu.

 

Jakie są nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy?

Wraz z uchwaleniem w dniu 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), do ustawy o PIT wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez zwolnienie z opodatkowania pewnych kategorii przychodów bądź wprowadzenie możliwości zakwalifikowania ich jako kosztów uzyskania przychodu. Nowe rozwiązania weszły w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Art. 52zg ustawy o PIT, wprowadza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy bądź praw będących przedmiotem darowizn na przeciwdziałanie skutkom działań wojennym na Ukrainie.

Oprócz tego nowe przepisy ustawy wprowadzają rozwiązanie, zgodnie z którym; do przychodów nie zalicza się wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na wspomniane cele. Jednocześnie zwalnia się z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy a także pomoc humanitarną otrzymaną przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie ich kraju.

Wyżej wymienione rozwiązania znajdą zastosowanie do darowizn przekazywanych i otrzymywanych w w/w celach od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia dokonanych lub otrzymanych darowizn od podstawy opodatkowania zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@apogado.pl