Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

22/03/2022

Zatrudnienie obywatela Ukrainy – jakie wymogi trzeba spełnić?

W związku z wojną w Ukrainie, wielu naszych Klientów zaangażowało się w różne formy pomocy osobom dotkniętym jej skutkami. Jedną z takich form jest zatrudnienie obywatela Ukrainy w swoim przedsiębiorstwie.

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz.583)  zawiera m.in. zapisy ułatwiające przedsiębiorcom zatrudnianie obywateli Ukrainy. 

Co powinien zrobić polski przedsiębiorca zainteresowany zatrudnieniem potencjalnego pracownika objętego przepisami w/w ustawy ?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy potencjalny pracownik przebywa na terytorium RP legalnie.

Potwierdzeniem legalności pobytu osoby przybyłej z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. jest stempel ze wskazaniem daty wjazdu pochodzący od Straży Granicznej w paszporcie lub innym dokumencie podróży.

Brak stempla nie przesądza jednak o nielegalności pobytu. Możliwe bowiem, że potencjalny pracownik wjechał do Polski na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej udzielonej podczas przekraczania granicy. W takim wypadku należy skontaktować się z placówką straży granicznej celem potwierdzenia, czy fakt ten został odpowiednio odnotowany.

W wypadku niezarejestrowania wjazdu do kraju przez komendanta Straży Granicznej obywatel Ukrainy chcąc zalegalizować swój pobyt powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL w ciągu 60 dni od daty wjazdu do Polski. Dotyczy to osób, które przybyły bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Wniosek należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

Link do formularza wniosku:

https://warszawa19115.pl/documents/20184/3392594/wniosek%20o%20nadanie%20nr%20PESEL%20w%20j%C4%99zyku%20polsko-ukrai%C5%84skim/b8d586fa-b334-447b-baf7-ddf78d19190f

Wjazd do Polski zalegalizowany w jeden z w/w sposobów skutkuje tym, że pobyt na terytorium naszego kraju pozostaje legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r., a więc do 23 sierpnia 2023 roku.

Obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce legalnie można zatrudnić bez potrzeby uzyskania pozwolenia na pracę. Wystarczy poinformować o tym fakcie powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy  w terminie 14 dni od daty powierzenia pracy.

W zgłoszeniu takim należy zawrzeć zgodnie z art.22 ustawy:

  • Informacje o pracodawcy (imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, dane kontaktowe takie jak nr telefonu lub adres e-mail, NIP, REGON lub PESEL, numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, prowadzącego agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, PKD i opis wykonywanej działalności związanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę.
  • Dane obywatela Ukrainy (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, PESEL – o ile został nadany oraz rodzaj, numer i seria dokumentu, w oparciu o który można stwierdzić tożsamość tej osoby, np. dokument podróży).
  • Informacje o powierzonej pracy (rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy; stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,miejsce wykonywanej pracy).

Należy pamiętać, że osobie zatrudnionej w oparciu o opisaną wyżej procedurę przysługują wszystkie prawa, jakie przysługują pracownikom na gruncie polskiego prawa, w szczególności dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę czy wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z procedurą zatrudnienia obywatela Ukrainy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@apogado.pl