Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

10/05/2022

Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych.

Co zrobić, gdy wspólnicy spółki kapitałowej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, podjęli uchwałę sprzeczną z jej interesami? Czy można zaskarżyć taką uchwałę? Pod jakimi warunkami? Kto może to zrobić i w jakim terminie?

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała wspólników spółki z o.o. może zostać zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko spółce, jeżeli:

 • jest sprzeczna z umową spółki bądź z dobrymi obyczajami oraz
 • godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Z powództwem takim może wystąpić zgodnie z art. 250 kodeksu spółek handlowych:

 • Zarząd, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna (a także poszczególni członkowie tych organów)
 • Wspólnik
 • pod warunkiem, że w głosowaniu sprzeciwiał się podjęciu zaskarżanej uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
 • który był bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników,
 • nieobecny z uwagi na wadliwe zwołanie zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie, która nie była wskazana w porządku obrad,
 • który nie wyraził zgody na głosowanie pisemne, został w nim pominięty albo głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o niej zgłosił sprzeciw w terminie 2 tygodni.

 

Termin na wytoczenie takiego powództwa wynosi jeden miesiąc. Jeżeli uprawniony uczestniczył w zgromadzeniu wspólników – termin miesiąca liczy się od chwili ogłoszenia uchwały. Jeżeli nie – od chwili, gdy dowiedział się o uchwale, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od jej powzięcia.

Uwaga! Inne terminy obowiązują w przypadku uchwał w przedmiocie łączenia, podziału, przekształcenia spółek.

 

Co do zasady, powództwo na powyższych zasadach dotyczy uchylenia uchwały, jednak w razie sprzeczności uchwały z prawem można żądać jej unieważnienia. W takim wypadku termin na wytoczenie powództwa przeciwko spółce wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

Pozew o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. podlega opłacie stałej 5 000,00 zł.

Na etapie postępowania sądowego pozwaną Spółkę reprezentował będzie Zarząd lub ustanowiony w tym celu przez wspólników pełnomocnik, a w razie ich braku ustanowiony przez sąd kurator.

Uprawomocnienie się wyroku uchylającego uchwałę wywołuje skutek w relacji między spółką a wspólnikami oraz między spółką a członkami organów, ale nie dotyczy osób trzecich dokonujących ze spółką czynności w dobrej wierze.

 

Spółka akcyjna

Zgodnie z art. 422 kodeksu spółek handlowych uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej może być zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego przez:

 • Zarząd, Radę Nadzorczą (a także poszczególnych członkowie tych organów)
 • Akcjonariusza
 • który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
 • bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w walnym zgromadzeniu,
 • nieobecnego na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Procedura jest analogiczna jak w przypadku spółki z o.o., z zastrzeżeniem odmienności dotyczących terminów.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy można wytoczyć w wypadku sprzeczności uchwały z ustawą w terminie 6 miesięcy od chwili, gdy podmiot uprawniony dowiedział się o uchwale, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od jej powzięcia.

Terminy do wytoczenia powództwa o uchylenie i o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie mają zastosowania w odniesieniu do spółek publicznych.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z zaskarżaniem uchwał wspólników spółek kapitałowych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią kancelaria@apogado.pl