Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

12/04/2022

Utworzenie oddziału przedsiębiorstwa spółki z o.o. – czy zawsze jest konieczne?

W miarę rozwoju przedsiębiorstw, wielu Klientów staje przed dylematem w jaki sposób rozpocząć działalność w mieście, innym niż ujawnione w KRS jako siedziba spółki. Czy utworzenie oddziału przedsiębiorstwa zawsze jest konieczne? Z czym wiąże się utworzenie takiego oddziału? Czy istnieją inne rozwiązania prawne?

 

Wpierw należy zadać sobie pytanie; jaki skutek chcemy osiągnąć  gdy rozpoczynamy działalność w kolejnej lokalizacji.

Punktem wyjścia będzie wskazanie czym jest oddział. Z uwagi na brak definicji oddziału przedsiębiorstwa krajowego w obowiązujących przepisach prawa,  posłużymy  się w tym miejscu przepisem art. 3 pkt 4 ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim przez oddział spółki rozumie się wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Siedzibą spółki z o.o. jest co do zasady miejscowość, w której siedzibę ma Zarząd. Jednakże odmienne postanowienia mogą być jednak zawarte w umowie spółki lub w przepisach szczególnych.

Wyodrębnienie oddziału ma w praktyce rodzi szereg obowiązków i ma wiele wymiarów.Do najważniejszych z nich należą:

  • wymiar rachunkowy i finansowy – oddział prowadzi osobną księgowość i sporządza odrębne bilanse;
  • wymiar kadrowy – oddział może zatrudniać swoich pracowników;
  • wymiar majątkowy – oddział  otrzymuje od spółki głównej  majątek i może nim zarządzać.

Co więcej, oddział spółki z o.o. podlega ujawnieniu w KRS i należy go zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Jednak obserwujemy, że Klienci często nie chcą tworzyć jednostki o tak dużym stopniu wyodrębnienia i autonomii. W praktyce, mają zamiar rozpocząć działalność w innej miejscowości bez konieczności prowadzenia oddzielnej księgowości czy przekazywania majątku.

W takich sytuacjach bardziej adekwatne jest podjęcie działalności pod dodatkowym adresem. W takiej sytuacji prowadzi się jedną księgowość, nie wyodrębnia się majątku tej jednostki, a pracownicy mogą być zatrudniani wyłącznie przez spółkę główną.

Jest to też rozwiązanie mniej skomplikowane pod względem formalnym, ponieważ wystarczy, że fakt podjęcia działalności pod nowym adresem zostanie zgłoszony do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

Właściwy formularz wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/349

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z utworzeniem oddziału lub podjęciem działalności pod dodatkowym adresem, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:  kancelaria@apogado.pl