Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

20/09/2020

Umowa Agile w IT - podstawowe zasady zwinnego zarządzania projektami.

Przystępując do prac nad projektem, nieraz stanęli Państwo przed wyborem odpowiedniego modelu jego realizacji. Na czym polega Umowa Agile? Jakie są różnice pomiędzy modelem kaskadowym, a modelem zwinnym? Jakie czynniki zwinności należy wdrożyć przy realizacji projektu?

 

1. Pojęcie.

Umowa zwinna, inaczej zwana umową Agile, ma co najmniej dwa znaczenia, jest to:

1) sposób myślenia o zarządzaniu złożonymi projektami;

2) termin obejmujący tzw. zwinne metodyki wytwarzania, wskazać tu można m.in. na Scrum.

Umowa Agile powstała z potrzeby stworzenia swego rodzaju zastępstwa dla modelu kaskadowego (Waterfall), którego założenia nie do końca odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby projektów informatycznych. Warto wskazać, iż model kaskadowy koncentrował się przede wszystkim na realizacji projektu w takim kształcie, w jakim został on ustalony na pierwszym etapie. Powyższe sprawia, iż strony kontraktu narażone są na liczne ryzyka, których w podejściu agile można uniknąć.

 

2.Różnice pomiędzy Waterfall, a Agile.

 

Różnice                        Model realizacji projektu
Waterfall Agile
Struktura projektu Zamknięte długi etapy Krótkie fazy 
Zarządzanie zmianą

Wprowadzenie zmian związane z nakładami finansowymi i czasowymi

Wyposażony w mechanizamy zarządzania zmianą
Współpraca Ograniczona,sformalizowana, niesystematyczna Bieżąca,stała,odformalizowana

 

 

 

 

 

 

 

3.Wartości i zasady Agile zostały zawarte w Manifeście Agile:

 

Ludzie i interakcje                                                           Procesy i narzędzia

Działające oprogramowanie                                         Szczegółowa dokumentacja

Współpraca z klientem                                                   Negocjacja umów

Reagowanie na zmiany                                                  Realizacji założonego planu

 

Zgodnie z Agile, elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają elementy wskazane po lewej stronie. Należy podkreślić, iż Manifest Agile w żadnym razie nie wskazuje, iż projekty należy przeprowadzać bez umowy czy określonych procedur, Agile podkreśla jedynie, iż powyższe czynniki muszą działać łącznie, jednak istotniejszy jest czynnik ludzki, dostarczenie działającego oprogramowania, współpraca z klientem i reagowanie na zmiany.

 

4.  Cechy charakterystyczne umów Agile.

 

  • Tworzenie produktu w ramach krótkich faz (iteracji);
  • Bieżąca współpraca pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą umożliwiająca szybkie reagowanie na nieoczekiwane zmiany;
  • Realizacja projektu przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i zaangażowaniu;
  • Elastyczność i otwartość na zmiany ( możliwość modyfikacji harmonogramu, budżetu, założonego zakresu prac).

 

5. Czynniki zwinności.

Pod pojęciem tym należy rozumieć szereg mechanizmów projektowych, których implementacja umożliwia zwinne zarządzanie realizacją projektu.

 

Do najważniejszych czynników zwinności zaliczyć należy:

1) wykonanie produktu w krótkich fazach (iteracyjnie);

2)  możliwość elastycznej modyfikacji zakresu produktu poprzez odpowiednio zaprojektowane mechanizmy umowne obejmujące procedurę kontroli zmian;

3)  możliwość rozliczania dostarczanych prac w sposób przyrostowy, zagregowany z iteracyjnym modelem realizacji produktu;

4)  odpowiednie ujęcie kontraktowe obszarów współpracy i współdziałania stron w ramach realizacji produktu;

5)  odpowiednie ujęcie kontraktowe obszaru dotyczącego personelu zamawiającego i dostawcy;

6)  mechanizmy kontraktowe umożliwiające zakończenie współpracy stron połączone z tzw. scenariuszami wyjścia (z ang. exit plan).

 

Wskazane powyżej czynniki, nie muszą być wprowadzone łącznie do danego projektu.  W zależności od specyfiki projektu IT, można wdrożyć jeden lub kilka z powyższych czynników zwinności.