Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

30/04/2020

Tarcza finansowa PFR - subwencje dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP.

W środę 29 kwietnia 2020 r. uruchomiony został program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, szerzej znany jako Tarcza Finansowa PFR, którego realizacja zlecona została Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Do kogo adresowane jest wsparcie przewidziane w Tarczy Finansowej i jakie są zasady jego udzielania?

Tarcza Finansowa PFR przewiduje kolejne formy wsparcia przedsiębiorców, obok tych, z których spore grono przedsiębiorców już skorzystało, jak choćby zwolnienia z płatności składek na ubezpieczenia społeczne, pożyczki w wysokości do 5 000 zł czy dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Podstawowy instrument pomocowy przewidziany w Tarczy Finansowej PFR stanowią nieoprocentowane subwencje finansowe, dostępne w największych bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Wniosek o przyznanie subwencji finansowej może zostać złożony wyłącznie drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną wybranego banku i wyłącznie za pośrednictwem dostępnego w bankowości elektronicznej formularza aplikacyjnego.

 

 1. Kto może ubiegać się o subwencje finansowe ?

O wsparcie może wnioskować przedsiębiorca w rozumieniu art.. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) posiadający status:

 • mikroprzedsiębiorcy - którym jest przedsiębiorca zatrudniający, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela) oraz którego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR (konieczne jest łączne spełnienie obu warunków);
 • małego i średniego przedsiębiorcy – to jest przedsiębiorcy, który zatrudnia do 249 Pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR (konieczne jest łączne spełnienie obu warunków);

Tym samym, aktualnie wsparcie w postaci otrzymania subwencji nie będzie skierowane do dużych przedsiębiorców.

Prócz posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP o środki z subwencji finansowych może ubiegać się tylko ten podmiot, który spełnia dodatkowe kryteria tj.:

 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zalegał z opłacaniem należności publicznoprawnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie prowadził działalności w zakresie działalności instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych itp.;
 • nie prowadził działalności w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka a także obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;
 • wobec którego na dzień składania wniosku nie otwarto likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania restrukturyzacyjnego
 • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego obszaru gospodarczego, prowadzi działalność gospodarcza zarejestrowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a jego beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w „raju podatkowym” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03).

 

       II. Jaka jest wysokość wsparcia finansowego ?

Ustalenie maksymalnej kwoty subwencji finansowej, o którą może ubiegać się mikroprzedsiębiorca warunkowane jest trzema czynnikami:

 • liczbą pracowników zatrudnianych przez mikroprzedsiębiorcę na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę subwencji, lecz nie wyższą niż liczba Pracowników:  na dzień 31 grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim. W żadnym wypadku zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia maksymalnej kwoty subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorców nie może być wyższe niż 9 pracowników;
 • wysokością spadku przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 • kwotą bazową subwencji finansowej, uzależnionej od spadku przychodów ze sprzedaży i wynoszącą 12 000 zł (spadek przychodów między 25-50%), 24 000 zł (spadek przychodów między większy niż 50 % do 75 %), 36 000 zł (spadek przychodów większy niż 75 % do 100 %).

Maksymalna kwota subwencji finansowej, którą może uzyskać mikroprzedsiębiorca, obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych przez niego pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzależnionej od wielkości spadku przychodów ze sprzedaży u konkretnego przedsiębiorcy. Przykładowo mikroprzedsiębiorca zatrudniający 5 pracowników, u którego sprzedaż przychodów spadła o 30 %, może starać się o wsparcie w maksymalnej wysokości 60 000 zł.

W przypadku sektora MŚP maksymalna kwota subwencji finansowej, którą można pozyskać, określana jest procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. i zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem: miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Kwoty subwencji finansowej dla firm z sektora MŚP stanowi 4, 6 lub 8 % wartości przychodów ze sprzedaży w zależności od skali spadku przychodów o odpowiednio minimum 25%, 50% i 75%. Maksymalna kwota subwencji finansowej dla MŚP nie może przekroczyć kwoty 3 500 000,00 zł.

 

     III. Zasady zwrotu udzielonej subwencji.

Subwencja finansowa  przyznana mikoprzedsiębiorcy podlega zwrotowi w następujący sposób:

a) w przypadku jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej:

 • mikroprzedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej);
 • w stosunku do mikoprzedsiębiorcy otwarto likwidację;
 • wobec mikroprzedsiębiorcy otwarto postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne

zwrotowi podlega  100 % wartości przyznanej subwencji finansowej;

b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od przyznania wsparcia oraz utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, na poziomie wyższym niż 100 %

 zwrotowi podlega bezwarunkowo 25 % wartości subwencji finansowej.

c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od przyznania wsparcia oraz utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, na poziomie od 50 % do  100 %

zwrotowi podlega bezwarunkowo 25 % wartości subwencji finansowej oraz dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia.

d)      w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od przyznania wsparcia oraz utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, na poziomie niższym niż 50 %;

zwrotowi podlega bezwarunkowo 25 % wartości subwencji finansowej oraz dodatkowo 50% wartości Subwencji Finansowej.

Mikroprzedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować, bez obowiązku zwrotu 75% całkowitej wartości subwencji finansowej, zaś w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji finansowej dotyczy 25% jej wartości.

Zasady zwrotu subwencji finansowej przyznanej przedsiębiorcom z sektora MŚP są zbliżone do regulacji określających zwrot otrzymanego wsparcia dotyczących mikroprzedsiębiorców. Różnice sprowadzają się do tego, że w przypadku MŚP bezwarunkowo zwrotowi podlega 25 % udzielonej subwencji oraz dodatkowo do 25 % kwoty wsparcia pomniejszonej o ewentualną stratę gotówkową MŚP, a także dodatkowo 25 % kwoty subwencji w przypadku redukcji zatrudnienia o więcej niż 50 %. 

 

    IV. Na jakie cele można wykorzystać środki z subwencji finansowej ?

Wsparcie przyznane w ramach Tarczy Finansowej PRF może zostać przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz
 • przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji finansowej.

Środki z subwencji finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności dokonywane na rzecz właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta wsparcia.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi możliwości pozyskania subwencji w ramach Tarczy Finansowej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.