Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

07/05/2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - instrumenty wsparcia finansowego z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Ustawą z dnia 16 kwietna 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) wprowadzone zostały kolejne formy pomocy dla przedsiębiorców składające się na program rządowej Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie proponowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (zwaną dalej: Instytucją) polega na oferowanych przedsiębiorcom, na warunkach rynkowych, instrumentach finansowego wsparcia zwrotnego w postaci m.in. pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz innych instrumentów, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej. Kto może skorzystać ze wskazanych form pomocy i jakie są warunki pozyskania tych środków?

Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujących po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Z tego względu, proponowane rozwiązania skierowane są do tych przedsiębiorców, których działalność gospodarcza jest zagrożona na skutek ekonomicznych następstw, wynikających z zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych na podstawie szeregu przepisów mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianie się choroby wywołanej tym wirusem. Innymi słowy, przedsiębiorcy, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności związanych z epidemią koronawirusa, nie są uprawnieni do skorzystania ze wsparcia. Z instrumentów pomocowych nie mogą skorzystać także przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorcy, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne, zaś w przypadku przedsiębiorców, co do których dopiero zgłoszone zostały wnioski o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia finansowego ulega zawieszeniu.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia uzależnione są od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Z kolei cel, na jaki mogą zostać przeznaczone środki określony zostaje w umowie zawartej między przedsiębiorcą – beneficjentem wsparcia oraz Instytucją.

Co istotne i często warunkujące decyzję o ubieganiu się o wsparcie, pozyskanie środków finansowych uzależnione jest od ustanowienia przez wnioskującego o nie przedsiębiorcę zabezpieczania w formie np. hipoteki, zastawu rejestrowego, weksla in blanco czy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. We wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca zobligowany jest przedstawić w szczególności profil prowadzonej działalności, dane obrazujące jego sytuację finansową oraz strukturę zobowiązań. Dodatkowo wraz z wnioskiem przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć m.in. oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową oraz informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.Szczegółowa lista form wsparcia oferowanych przez Instytucję, dokładnie określonych adresatów wsparcia oraz dane i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku opublikowane są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W niniejszym artykule przybliżymy Państwu trzy formy wsparcia -  leasing operacyjny z karencją w spłacie, pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń. 

 

I. LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA SEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO.

 

 • skierowany jest do przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej branży transportowej, którzy potrzebują wsparcia w celu refinansowania posiadanych leasingów komercyjnych;
 • dedykowany jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których obrót przekroczył 4 mln zł, którzy mogą pochwalić się dodatnim wynikiem finansowym za 2019 r. i prowadzą pełną księgowość;
 • kwota leasingu w przeliczeniu na jednego klienta wynosi do 5 000 000 zł;
 • umowa zawarta na okres do 6 lat łącznie z okresem karencji, który wynosi maksymalnie 12 miesięcy;
 • brak opłaty wstępnej i opłat manipulacyjnych;
 • ubezpieczenia OC/AC i NNW pokrywa finansujący, zaś ich koszt doliczony jest do rat leasingowych.

 

II. POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM.

 

 • kwota udzielonej pożyczki może zostać przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale zakładowym;
 • instrument skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP, których obrót przekroczył 4 mln złotych i osiągnęli pozytywne wyniki finansowe za 2019 r.;
 • kwota pożyczki od 800 000,00 zł do 5 000 000,00 zł;
 • pożyczka udzielona zostaje na okres do 6 lat, z wydłużonym okresem karencji spłaty kapitału do 15 miesięcy;
 • do kosztów udzielenia pożyczki należą m.in. prowizja przygotowawcza, z kolei oprocentowanie określane jest jako wskaźnik WIBOR 1M oraz marża ustalana przez Instytucję;
 • pożyczka uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach.

 

III. POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP.

 

 • pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, jej celem jest utrzymanie stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dedykowana dla przedsiębiorców z sektora MŚP, u których potwierdzono deficyt płynności bieżącej w oparciu o weryfikację wyciągów bankowych i własnej analizy płynności przedsiębiorcy dokonanej przez Instytucję;
 • koszty związane z udzieleniem pożyczki obejmują m.in.  prowizję przygotowawczą, zaś oprocentowanie ustalane jest jako wskaźnik WIBOR 1M oraz marża ustalana przez Instytucję;
 • mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, który są już beneficjentami innych programów pomocowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej;
 • środki przekazywane są wprost na rachunki pracownicze lub na rachunek przedsiębiorcy, który zobowiązany jest udokumentować celowość ich wydatkowania;
 • wypłacana jednorazowo lub w transzach, udzielana na okres do 2 lat, z wydłużonym okresem karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

 

W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi ze wskazanymi wyżej formami wsparcia udzielanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.