Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

24/06/2020

TARCZA 4.0. weszła w życie.

W dniu 23 czerwca 2020 r. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza 4.0”) została podpisana przez Prezydenta. W tym samym dniu ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Zgodnie z zapowiedziami Rządu, jest to już ostatnia z tarcz antykryzysowych, wprowadzonych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom trwającej pandemii koronawirusa.

Niniejsza ustawa:

1Zmienia warunki świadczenia postojowego:

 • przyznanie świadczenia samozatrudnionemu, który jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia;
 • świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, poza spełnieniem dotychczasowych warunków, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegała emerytalnym i rentowym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 • w przypadku odmowy złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniodawcę, osoba uprawniona, która jest zleceniobiorcą, może samodzielnie złożyć wniosek o świadczenie postojowe do ZUS;

 

2. Zmienia warunki umorzenia pożyczki udzielonej mikroprzedsiębiorcy przez starostę w kwocie 5 000,00 zł:

 • pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;
 • umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, a przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie – to urząd będzie weryfikować, czy przedsiębiorca zgodnie z zobowiązaniem prowadzi działalność gospodarczą;
 • przepisy mają moc wstecznie obowiązującą, więc mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę przed wejściem w życie Tarczy 4.0, jak również ci, których wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone, również skorzystają z jej zapisów;

 

3. Wydłuża okres trwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 28 czerwca 2020 r.;
 • przepisy wydłużające okres trwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.;

 

4.Doprecyzowuje definicję „powierzchni handlowej” w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy):

 • przez  powierzchnię  handlową rozumie  się  powierzchnię  znajdującą  się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii;
 • przepis ustanawiający powyższą definicję wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;

 

5. Wprowadza możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu;

 

6. Zmienia wysokość maksymalnej odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek  wypłacenia  świadczenia,  nie  może  przekroczyć  dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dotychczasowo wysokość ta wynosiła 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);

7. Wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które będzie prowadzone na podstawie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym:

 • głosowanie nad propozycjami układowymi od wierzycieli odbywa się tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, jednakże nadzorca układu może zwołać zgromadzenie wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji;
 • do dnia 30 czerwca 2021 r. każdy przedsiębiorca, zmagający się z problemami związanymi z utrzymaniem płynności finansowej, który zawrze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, ale to doradca restrukturyzacyjny będzie pełnił rolę nadzorcy układu;
 • z dniem dokonania obwieszczenia postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulega zawieszeniu, a co więcej – zawieszenie egzekucji obejmuje również wierzytelności zabezpieczone przez przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

 

8. Doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej:

 • wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych;
 • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca;
 • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 •  na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania; pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu;
 • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

9. Rozszerza możliwości odliczenia darowizn:

Podatnik będzie mógł odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

 

 • organom prowadzącym placówki oświatowe, przez które rozumie się:

- podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze itd.);

- uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

- placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 •  organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184,
  z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie będzie stosowane w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż 3  lata. Co więcej, w przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca wartości darowizny.