Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

28/05/2020

TARCZA 4.0. – planowane zmiany.

W dniu 22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. „Tarcza 4.0”. Jakie zmiany przewiduje niniejszy projekt ?

Projekt ustawy zawiera zmiany polegające m.in. na:

 • przyznaniu świadczenia postojowego samozatrudnionemu, który jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia: świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, poza spełnieniem dotychczasowych warunków, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 •  wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego: dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać do dnia 28 czerwca 2020 r., a co więcej – przepisy zmieniające dodatkowy zasiłek opiekuńczy wejdą w życie z mocą od dnia 25 maja 2020 r.;
 • wysłanie pracownika na zaległy urlop bez jego zgody: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu;
 • zmianie wysokości maksymalnej odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek  wypłacenia  świadczenia,  nie  może  przekroczyć  dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dotychczasowo wysokość ta wynosiła 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę).
 • rozszerzeniu możliwości odliczenia darowizn: podatnik będzie mógł odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

1. organom prowadzącym placówki oświatowe, przez które rozumie się:

 •  podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. przedszkola, szkoły podstawowe,ponadpodstawowe i artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze itd.);
 • uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.  organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie będzie stosowane w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż 3  lata. Co   więcej, w przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca wartości darowizny.
 • wprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które będzie prowadzone na podstawie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym: projekt ustawy przewiduje, iż do 30 czerwca 2021 r. każdy przedsiębiorca borykający się z problemami związanymi z utrzymaniem płynności finansowej, który zawrze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, ale to doradca restrukturyzacyjny będzie pełnił rolę nadzorcy układu.

 O  przyjętych ostatecznie rozwiązaniach prawnych będziemy Państwa na bieżąco informować.