Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

16/11/2021

Sygnaliści: praktyczne pytania i odpowiedzi.

W dzisiejszym artykule przygotowaliśmy najczęstsze pytania naszych Klientów związanych z sygnalistami oraz odpowiedzi na nie.

 

Czy każdy pracodawca musi wprowadzić regulacje dotyczące sygnalistów?

Do wprowadzenia nowych przepisów zobowiązane są podmioty zatrudniające:

  • powyżej 250 pracowników (w terminie do 17.12.2021)
  • od 50 do 249 pracowników (w terminie do 17.12.2023)

Czy urzędy (podmioty publiczne) są również do tego zobowiązane?

Tak.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalista to nie tylko pracownik. Może nim być również m.in. zleceniobiorca, osoba uczestnicząca w rekrutacji, wspólnik, członek Zarządu, akcjonariusz, wolontariusz lub inny przedsiębiorca. Natomiast istotne jest,że projekt ustawy przewiduje, że osoba ta będzie mogła zgłosić  informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z wykonywaną pracą.

Czy trzeba zatrudniać dodatkowych pracowników do obsługi zgłoszeń?

Możliwe jest dedykowanie nowych obowiązków m.in. w zakresie przyjmowania zgłoszeń: pracownikowi, grupie pracowników (np. zespołowi). Jest również  możliwość zlecenia tych czynności zewnętrznemu wykonawcy (tzw. niezależny organizacyjnie podmiot), który kompleksowo zajmie się tym tematem.

Do kiedy należy wdrożyć regulacje dotyczące sygnalistów?

Do 17 grudnia 2021 r. - pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób,

Do 17 grudnia 2023 r. - pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wdrażający Dyrektywę nr 2019/1937 jest na etapie opiniowania. Należy się jednak spodziewać, że zostanie ona uchwalona jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę krótki okres od publikacji ustawy do jej wejścia w życie oraz wymóg ustalenia treści regulaminu zgłoszeń z przedstawicielami pracowników, już dziś trzeba przygotować się do wprowadzenia przepisów m.in. poprzez wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Czy powinienem uzupełnić swoją dokumentację dotyczą RODO?

Tak. Również istniejąca dokumentacja i procedury RODO powinny być uzupełnione pod kątem przetwarzania danych osób związanych z procesem sygnalistów. Jakie kroki należy podjąć, piszemy o tym w artykule https://www.apogado.pl/sygnalisci-a-rodo

Jaka grozi mi kara za brak ustanowienia wewnętrznych procedur?

Za brak wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub brak zgodności procedury z wymogami prawa, grozić będzie kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Sankcje przewidziane są również m.in. za utrudnianie zgłoszenia, ujawnienie danych sygnalisty lub prowadzenie wobec niego działań odwetowych. Kara przewidziana jest również dla samego sygnalisty, jeżeli w zgłoszeniu poda nieprawdziwe informacje.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest na etapie opiniowania. Jednakże wiele podmiotów prywatnych i publicznych nie wie jak w praktyce ma  przygotować się do nowych wymagań prawnych.

W związku z powyższym, w sytuacji :

  • dodatkowych pytań dotyczących problematyki sygnalistów,
  • potrzeby przygotowania procedur wewnętrznych,
  • przeszkolenia kadry zarządzającej i pracowników,
  • zapewnienia wsparcia w zakresie kompleksowej obsługi procedur i zgłoszeń

 zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.