Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

01/04/2020

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

W kolejnym wpisie dotyczącym rozwiązań ustawowych tzw. tarczy kryzysowej poruszamy temat świadczenia postojowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

Świadczenie postojowe przysługuje samozatrudnionym oraz osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu) w sytuacji, gdy doszło do przestoju w prowadzonej przez nich działalności, lub – odpowiednio – działalności prowadzonej przez ich zleceniodawcę.

Świadczenie postojowe wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (tj. 2 080,00 zł).

Dla zleceniobiorców, których przychód z tytułu umów cywilnoprawnych wyniósł mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (tj. 1 300,00 zł) świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu tych umów. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1 300,00 zł).

Świadczenie przysługuje samozatrudnionym, którzy nie zawiesili działalności i ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego, a także tym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r. oraz ich przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj. 15 595,74 zł).

Warunkami uzyskania świadczenia dla zleceniobiorców jest:

  • zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 lutego 2020 r.  oraz
  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj. 15 595,74 zł).

Wypłata oraz wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń postojowych należy do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.