Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

30/03/2022

Ruszył rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – sprawdź czy podlegasz nowym obowiązkom dla przedsiębiorców.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: Ustawa) – od dnia 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów stała się działalnością regulowaną. Podmioty prowadzące aktualnie działalność na rzecz spółek lub trustów powinny złożyć wniosek o wpis do dnia 30 kwietnia 2022 r.

I.Kogo dotyczą zmiany?

Do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach powinni wpisać się przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na:

a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,

e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Wobec tego, zobowiązani do uzyskania wpisu w rejestrze będą przedsiębiorcy zajmujący się w ramach swojej działalności np. świadczeniem usług tworzenia i zarządzania spółkami, czy prowadzenia wirtualnego biura.

Natomiast zwolnieni z tego obowiązku pozostaną m.in. przedsiębiorcy wynajmujący spółkom jedynie powierzchnie biurowe lub magazynowe i radcowie prawni oraz adwokaci. Jak bowiem wynika ze stanowiska KAS, ustawa reguluje działalność obejmującą szerszy zakres usług związanych z zapewnieniem spółce siedziby i adresu, niż sam najem powierzchni użytkowych.

II. Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców.

Oprócz wymogu uzyskania wpisu do rejestru Ustawa nakłada na przedsiębiorców także inne obowiązki.

W pierwszej kolejności działalności na rzecz spółek i trustów nie może podejmować osoba fizyczna skazana prawomocnie za umyślne przestępstwa m.in. przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, a także przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu.

Po drugie, przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz spółek lub trustów został zobowiązany do udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością. Do takich dokumentów można zaliczyć np. zaświadczenia o ukończeniu odpowiednich kursów, czy też umowy potwierdzające nabyte doświadczenie.

III. Jak dokonać zgłoszenia do rejestru?

Wniosek o wpis do rejestru składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.

Co istotne, podmioty prowadzące aktualnie działalność na rzecz spółek lub trustów powinny złożyć wniosek o wpis do dnia 30 kwietnia 2022 r., natomiast podmioty planujące dopiero rozpoczęcie takiej działalności, powinny uzyskać wpis przed rozpoczęciem faktycznego świadczenia usług.

Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej do 100 000 zł.

Rejestr aktualny na dzień sporządzenia niniejszego artykułu (tj.30.03.2022) znajduje się pod adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=8664321f-dfe8-40d7-9424-d15fba08c2f3&groupId=3559133

Natomiast bieżący rejestr znajduje się zawsze na stronie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach pod adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych zagadnień zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@apogado.pl