Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

18/08/2020

Regulamin sklepu internetowego.

Rozwój usług oferowanych za pośrednictwem Internetu stworzył możliwość prowadzenia tzw. e-sklepu. W przypadku takiego rodzaju biznesu, niezbędne jest uregulowanie norm i zasad dokonywania transakcji. Czy w każdym sklepie internetowym wymagany jest regulamin? Czy regulamin taki wymaga stałego monitorowania i aktualizacji?

 

Prowadzenie sprzedaży przez Internet jest niczym innym niż świadczeniem usług drogą elektroniczną. W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 – dalej: „Ustawa”) świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Ponadto fakt, iż czynności związane z zawarciem umowy za pośrednictwem sklepu internetowego mają status usługi świadczonej drogą elektroniczną, podkreślał i potwierdzał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (decyzja z dnia 17 czerwca 2011 r., nr RWR 11/2011).

W związku z tym, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), nałożono na usługodawcę (w tym przypadku sprzedawcę) obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy (kupującemu) regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Zgodnie z dalszymi przepisami, regulamin taki określa w szczególności:

 

 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 • Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 

 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 

 • Tryb postępowania reklamacyjnego.

Podkreślenia wymaga, iż usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione za pomocą systemu teleinformatycznego.

Ważną informacją jest również, iż brak właściwego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest uznawany przez Prezesa UOKiK za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w postaci naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, za co grozi karą do 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przechodząc do zdefiniowania pojęcia regulaminu sklepu internetowego wskazać należy, iż jest to pewnego rodzaju zbiór praw sprzedającego i kupującego - wzorzec umowy zawieranej pomiędzy stronami w formie elektronicznej, określający normy i zasady dotyczące całego procesu sprzedaży rzeczy oferowanych na danej stronie internetowej sprzedającego.

W przypadku konsumentów niezmiernie ważne jest, aby zapisy regulaminu zawierały wszelkie wymagane prawem regulacje oraz informacje, o których konsument winien wiedzieć przed zawarciem umowy sprzedaży. Ponadto, język regulaminu powinien być jasny, przystępny i przejrzysty, aby jego zrozumienie nie stanowiło problemów dla kupującego. Postanowienia naruszające prawa konsumenta mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone, czyli postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnionej z nim indywidualnie, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. Ich stosowanie również może prowadzić do negatywnych skutków i konsekwencji po stronie sprzedające, w tym z możliwością nałożenia przez Prezesa UOKiK kary finansowej do 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Jednocześnie wskazać należy, iż przepisy dotyczące konsumentów nie odnoszą się do stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, więc w przypadku sklepu zajmującego się sprzedażą pomiędzy nimi, regulamin może być sformułowany w sposób bardziej ogólny.

Obowiązkowe elementy regulaminu zawarte są w różnych aktach prawnych, m.in.:

 

 • W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), której art. 12 ust. 1 stanowi, iż najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu
  lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres,
  o którym mowa powyżej,
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę, przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy
  po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 • w Kodeksie Cywilnym, który reguluje m.in. obowiązki wynikające z oferty złożonej w formie elektronicznej.

Warto w tym miejscu zwrócić również  uwagę na zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które w art. 13 nakłada na właściciela sklepu ( tj. Administratora, który ustala cele i środki przetwarzania) realizację  obowiązku informacyjnego wobec kupujących. Obowiązek ten powinien być realizowany w momencie pozyskiwania od Klienta danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży np. przy formularzu zamówienia,aby Klient miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią.

 

Nieustanny rozwój usług internetowych (w tym przypadku związanych ze sprzedażą internetową) prowadzi do częstych zmian przepisów prawnych regulujących ten proces. W związku z tym, niezbędne jest stałe monitorowanie, i – w razie zmian przepisów – aktualizowanie umieszczonego w sklepie internetowym regulaminu. Takie zachowanie pozwoli na uniknięcie bolesnych sankcji prawnych i kar pieniężnych za brak respektowania aktualnych przepisów oraz na utrzymanie dobrego imienia i właściwych relacji z klientami.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia biznesu w formie e-sklepu lub chcecie Państwo wprowadzić lub zaktualizować regulamin sklepu internetowego, zachęcamy do kontaktu z zespołem Kancelarii.