Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

25/05/2021

Regulacje dotyczące pracy zdalnej.Jakie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy?

W dniu 19 maja 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projektowane regulacje mają zastąpić zawarte obecnie w Kodeksie pracy przepisy dotyczące telepracy.

Najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie ustawy: 

 • wprowadzenie definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 • praca zdalna będzie mogła zostać uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie  zatrudnienia (w tym drugim przypadku do zmiany umowy o pracę –w zakresie miejsca wykonywania pracy – nie będzie wymagana forma pisemna);
 •  pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi w szczególnych przypadkach - (tj.w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe) wykonywanie pracy zdalnej przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie;
 •  zasady wykonywania pracy zdalnej będę musiały zostać uregulowane w:
 • porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi),
 • regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (w tym przypadku regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników);
 • pracy zdalna będzie mogła być wykonywana na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, określające zasady wykonywania pracy zdalnej;
 • wprowadzona zostanie możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika – w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia;
 • uregulowane zostaną obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (m.in. dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną) oraz przyznania stronom uprawnienia do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i materiałów w pracy zdalnej;
 • unormowana zostanie kwestia związana z prawem kontroli  pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
 • ustanowiony zostanie zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • pracownikowi wykonującemu pracę zdalną zagwarantowane zostanie prawo do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;
 • wprowadzone zostaną szczególne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • wyodrębniona zostanie incydentalna praca zdalna, do której z uwagi na jej szczególnych charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej;
 • pracownik zyska możliwość przekazywanie wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej. Dotyczyć to będzie m.in. wniosków dotyczących czasu pracy, uprawnień rodzicielskich czy też udzielenia urlopu bezpłatnego.