Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

23/11/2020

Ograniczenia związane z pandemią a działalność siłowni i klubów fitness.

Na czym polegają wprowadzone ostatnio ograniczenia w w/w działalności? Czy możliwe jest działanie siłowni i klubów fitness w okresie pandemii Covid-19?

Pandemia koronawirusa to dzisiaj największe wyzwanie dla całego świata. Rosnąca krzywa zachorowań, a także przypadków zgonów, niejako wymusza na rządach wprowadzanie kolejnych ograniczeń. Z drugiej jednak strony jest to poszukiwanie kompromisów, pomiędzy całkowitą izolacją obywateli czyli zamrożeniem gospodarki, a działaniami pozwalającymi na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Trzeba pamiętać, że kolejne obostrzenia pociągają skutki finansowe zarówno dla budżetu kraju, już obciążonego zwiększonymi wydatkami na ochronę zdrowia, ale także portfela poszczególnych  obywateli, zwłaszcza kiedy ich dochody pochodzą z branż objętych ograniczeniami.

Z punktu widzenia jednostki, życie w stanie epidemii, to przeciwdziałanie zakażeniu poprzez stosowanie środków ochronnych, a także zachowanie dystansu wobec osób mogących potencjalnie być nosicielami wirusa. Nie bez znaczenia jest również „budowanie” odporności, czemu sprzyja stosowanie właściwej diety i dbanie o kondycję fizyczną, co w konsekwencji może mieć wpływ na łagodny przebieg ewentualnej choroby. Coraz więcej mówi się także o wdrożeniu właściwej rehabilitacji osób zakażonych, wprowadzanej po ustąpieniu objawów i ukierunkowanej na doprowadzenie organizmu do wcześniejszej kondycji.

Powyższe uwarunkowania musiały być wzięte pod uwagę w trakcie stanowienia prawa. Z punktu widzenia nakładanych ograniczeń najistotniejszym aktem jest dotąd kilkakrotnie zmieniane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (Dz. U.z 2020r. poz 1758, dalej: Rozporządzenie) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W dniu 17 października 2020 r. weszły w życie zmiany do wskazanego Rozporządzenia (Dz. U. z 2020r. poz 1829), które wprowadziły ograniczenia w działalności m.in. w działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów fitness. 

W obecnym stanie prawnym, na podstawie § 6 Rozporządzenia – do odwołania obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców m.in. siłowni i klubów fitness chyba, że działają one w ramach podmiotów wykonujących działalność leczniczą na potrzeby pacjentów lub przeznaczone są dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych (przy spełnieniu warunków określonych w ustępie 13) oraz studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zatem z przepisu wynika, że możliwe jest działanie siłowni i klubów fitness o ile ta działalność, niejako wpisuje się w wyżej opisane wyjątki od zakazu. Oczywiście stwierdzenie spełnienia tych wymogów wymaga dokonania oceny sposobu organizacji tejże działalności i analizy w aspekcie obowiązującego stanu prawnego. Jest to o tyle istotne, że złamanie zakazu, zgodnie z zapisami Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1845) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej może nałożyć karę pieniężną w wysokości od 10.000 zł do 30.000 zł 

Dokonując analizy Rozporządzenia należy stwierdzić, że możliwe jest prowadzenie siłowni lub klubu fitness m.in. w przypadku kiedy są one prowadzone z przeznaczeniem dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. Jednocześnie nie doprecyzowano pojęcia „uprawiającego sport” wobec tego można uznać, że chodzi  tu o wszelkie formy aktywności fizycznej nie zawężając ich do uprawiania sportu zawodowo, wyczynowo czy profesjonalnie.

Z punktu widzenia opisanego na wstępie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, takie rozumowanie zdaje się być trafne, gdyż ograniczono ilość osób przebywających na siłowni lub w klubie fitness wyłączne do uprawiających sport.Co więcej, osoby te muszą przebywać w tych miejscach wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. Zatem uprawianie sportu musi mieć charakter zorganizowany. Wobec tego, korzystanie z obiektu na zasadach indywidualnych, pomimo tego, że taką chęć wyraża osoba uprawiająca sport, jest w obecnym stanie prawnym niemożliwe. A więc o organizacji zajęć będzie przesądzać np. określona godzina wejścia i wyjścia dla pewnej grupy osób, co oczywiście wpisuje się w strategię walki z pandemią, gdyż ogranicza ilość osób przebywających w obiekcie a także zapewnia względnie stały skład grupy. Warto podkreślić, że taka organizacja pozwala na zachowanie warunków sanitarnych a także możliwość odkażania powierzchni przed wejściem kolejnej grupy uprawiających sport. Ponadto zorganizowany charakter pozwala na identyfikację osób narażonych na zakażenie w przypadku stwierdzenia zakażenia u jednej z osób ćwiczących. Kolejną cechą organizacji zajęć sportowych jest występowanie osoby sprawującej pieczę nad grupą w czasie rzeczywistym, a więc opiekuna czy wręcz trenera. Natomiast nie jest określony sposób prowadzenia tychże zajęć. Wobec tego może to być osoba zatrudniona przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność, choć nie jest wykluczone, że siłownia lub klub zostanie udostępniona grupie osób pod przewodnictwem opiekuna, trenera. Reasumując, osoby uprawiające sport w sposób zorganizowany, z udziałem osoby prowadzącej, uczęszczające na siłownię według pewnego harmonogramu mogą być uznane za „osoby uprawiające sport w ramach zajęć sportowych”.

O trafności powyższej interpretacji zdaje się przesądzać konstrukcja innych ograniczeń i zakazów określonych w Rozporządzeniu. Dla przykładu - o ile zabrania się prowadzenia działalności w formie dyskotek i klubów nocnych lub działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia, a więc ogranicza się w ten sposób kontakt „przypadkowych” osób, o tyle wyjątkiem są zajęcia sportowych klubów tanecznych (patrz §6 ust. 1 pkt. 1  Rozporządzenia).

Zatem na zakończenie, można stwierdzić, że zarówno siłownie jak i kluby fitness mogą funkcjonować w czasie epidemii w oparciu i w zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, pod warunkiem właściwej organizacji zajęć sportowych. Takie ograniczone działanie tychże obiektów, wpisuje się w strategię zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa przy jednoczesnym umożliwieniu obywatelom uprawniania sportu na rzecz poprawy kondycji, odporności organizmu a także ewentualnej rehabilitacji po przebytej chorobie.