Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

13/07/2022

Nowelizacja KSH – okres trwania kadencji i wygaśnięcie mandatu.

Często Klienci zwracają się do nas z pytaniem: jak prawidłowo określać okres trwania kadencji członka zarządu spółki z o.o. i mandatu do jej sprawowania? Czasami pojawiają się również zapytania: Czym jest kadencja członka zarządu? Czym jest mandat? Czy pojęcia te są tożsame czy też są między nimi różnice? Jeśli tak, to jakie? Jak prawidłowo określić okres trwania kadencji? Kiedy wygasa mandat? I czy w przepisach prawa nastąpią w niedługim czasie zmiany w tej kwestii? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

 

Kadencja członka zarządu to określony z góry czas sprawowania danej funkcji. Mandat jest natomiast  uprawnieniem do jej sprawowania.

 

Mimo, że często sformułowania te są używane zamiennie, znaczą coś innego. W praktyce możliwa jest taka sytuacja, że dana osoba posiada mandat do pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo wygaśnięcia kadencji.

 

Zgodnie z art. 202 KSH – jeżeli umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień, mandat członka zarządu wygasa:

  •  z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu – w przypadku powołania członka zarządu na okres jednego roku (§1),
  • z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu - w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok (§2).

Załóżmy zatem, że członek zarządu pewnej spółki - X sp. z o.o. został powołany dnia 20 stycznia 2020 r. na kadencję trwającą dwa lata, a Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników X sp. z o.o., na którym zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za 2021 r. odbyło się 20 czerwca 2022 r.

Kadencja tego członka zarządu upłynęła 20 stycznia 2022 r., ale zgodnie w art. 202 §2 KSH  mandat wygasł dopiero z dniem 20 czerwca 2022 r., kiedy to odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników X sp. z o.o., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Odmienny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 listopada 2016 r. wydanej w sprawie o sygn. akt: III CZP 72/16.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że: „Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.”

Sąd Najwyższy odniósł się w w/w uchwale do spółki akcyjnej, ale ma to też bezpośrednie przełożenie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie tej koncepcji mandat członka zarządu X sp. z o.o. wygasłby nie 20 czerwca 2022 r. ale rok później – z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników X sp. z o.o. za 2022 r. (czyli w praktyce około połowy 2023 r.).

Ustawodawca dostrzegł tę rozbieżność i celem jej wyeliminowania uchwalił ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807).

Na mocy tego aktu do art. 202 §2 KSH dodany został następujący zapis:

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”

 

Co to oznacza w praktyce?

Ustawodawca opowiedział się za poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy. Na gruncie powyższego przykładu – mandat członka zarządu X sp. z o.o. wygaśnie dopiero w roku 2023, z dniem odbycia wspólników X sp. z o.o., na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za 2022 r.

 

Warto zwrocić uwagę,że opisana powyżej  nowelizacja wchodzi w życie już niebawem, czyli 13 października 2022 r.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z opisaną nowelizacją, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią: kancelaria@apogado.pl