Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

18/08/2022

Nowelizacja KSH – nowe zasady działania rady nadzorczej.

Ustawodawca przyjął nowelizację kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie z dniem 13 października 2022 r. i obejmuje szereg istotnych zmian wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek handlowych. Obszerne zmiany dotyczą przede wszystkim działania rady nadzorczej.

 

I. Obowiązki informacyjne.

Do kompetencji rady nadzorczej należy m.in. badanie dokumentów spółki, rewizja majątku spółki oraz żądanie sprawozdań i wyjaśnień od władz spółki, jednak w obecnym stanie prawnym nie wszystkie te uprawnienia mogły być skutecznie egzekwowane.

W pierwszej kolejności nowelizacja poszerza krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji radzie nadzorczej również o prokurentów i osoby, które wykonują na rzecz spółki regularnie czynności na podstawie umowy o dzieło, zlecenia albo innej podobnej umowy.

Co jednak istotniejsze, nowe przepisy wprowadzają obowiązek udzielenia informacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni chyba, że rada nadzorcza zakreśli dłuższy termin odpowiedzi.

Natomiast nieprzekazanie informacji radzie nadzorczej na jej wyraźne żądanie zagrożone będzie sankcją karną w postaci kary grzywny – od 6 000 do 20 000 zł w przypadkach nieumyślnego naruszenia obowiązku oraz od 20 000 do 50 000 zł w przypadku umyślnego naruszenia obowiązku.

 

II. Obowiązki rady nadzorczej.

Nowelizacja przepisów k.s.h. nakłada również nowe obowiązki na radę nadzorczą. Pierwszym z nich jest wymóg przygotowania corocznych sprawozdań rady nadzorczej ze swojej działalności w danym roku obrotowym. Sprawozdanie będzie oceniane i zatwierdzane przez zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy podobnie, jak to ma miejsce w przypadku sprawozdania zarządu.

Ustawodawca przyjął również zmiany mające zaktywizować członków rady nadzorczej poprzez wprowadzenie obligatoryjnych posiedzeń rady nadzorczej, które muszą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast umowa spółki może przyznawać przewodniczącemu rady nadzorczej oraz jej członkom określone uprawnienia organizacyjne i porządkowe na posiedzeniach rady.

Nowe przepisy przewidują również obligatoryjny udział w posiedzeniach rady biegłego rewidenta, gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu. Rada nadzorcza zobowiązana jest w takich przypadkach do zawiadomienia kluczowego biegłego rewidenta z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia rady, na którym rozpatrywana będzie ocena dokumentów finansowych spółki i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.

 

III. Pozostałe zmiany w funkcjonowaniu rady nadzorczej.

Oprócz powyższych zmian nowelizacja wprowadza również wiele innych, nowych rozwiązań, do których należą m.in.:

  • obowiązek udzielenia przez radę nadzorczą zgody na dokonanie przez spółkę akcyjną niektórych transakcji ze spółką dominującą, zależną lub powiązaną,
  • uprawnienie rady nadzorczej do powoływania doradców oraz stałych lub doraźnych komitetów do określonych działań,
  • unormowanie wprost w przepisach obowiązku zachowania lojalności przez członków rady nadzorczej,
  • ujednolicenie zasad protokołowania posiedzeń rady nadzorczej.

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych zagadnień zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@apogado.pl.