Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

02/11/2022

Nowe przepisy KSH rozszerzyły katalog przestępstw uniemożliwiających sprawowanie funkcji w spółkach.

Obowiązujące od 13 października 2022 roku znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych rozszerzyły katalog przestępstw, których popełnienie uniemożliwia pełnienie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta. Dodatkowo wprowadziły dwa nowe rodzaje przestępstw, których popełnienie wiąże się z wysoką grzywną i utratą możliwości pełnienia powyższych funkcji w spółkach prawa handlowego.

Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) mają na celu zaostrzenie odpowiedzialności osób pełniących najważniejsze funkcje w spółkach i obowiązują od dnia ich wejścia w życie. Oznacza to, że osoby, które popełniły wskazane przez nowe przepisy przestępstwa  od 13 października 2022 nie będą mogły pełnić w/w funkcji w spółkach.

 

I. Jakie przestępstwa do tej pory uniemożliwiały pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta?

Przed wejściem w życie nowych przepisów, możliwość sprawowania wskazanych stanowisk w spółce wyłączało skazanie prawomocnym wyrokiem za jedno z przestępstw:

 • przeciwko ochronie informacji (Rozdział XXXIII k.k.),
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (Rozdział XXXIV k.k.),
 • przeciwko mieniu (Rozdział XXXV k.k.),
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (Rozdział XXXVI k.k.),
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (Rozdział XXXVII k.k.),
 • ogłoszenia lub przedstawienia nieprawdziwych danych określonym podmiotom w spółce handlowej (art. 587 k.s.h.),
 • uniemożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości (art. 590 k.s.h.),
 • bezprawnego posługiwania się dokumentem przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywania praw mniejszości (art. 591 k.s.h.).

II.Rozszerzenie katalogu przestępstw z Kodeksu karnego uniemożliwiających pełnienie najważniejszych funkcji w spółce.

Obecnie, poza wskazanymi w poprzednim punkcie przestępstwami, pełnienie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta wyłącza również prawomocne skazanie za  następujące przestępstwa:

 • łapownictwa biernego (art. 228 k.k.),
 • łapownictwa czynnego (art. 229 k.k.),
 • płatnej protekcji biernej (art. 230 k.k.),
 • płatnej protekcji czynnej (art. 230a k.k.),
 • nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza (art. 231 k.k.).

III.Rozszerzenie katalogu przestępstw z Kodeksu spółek handlowych.

Nowelizowane przepisy regulują dodatkowo dwa nowe przestępstwa, których popełnienie skutkuje wyłączeniem pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach.

Zgodnie z nowowprowadzonym art. 587(1) k.s.h., kto wbrew obowiązkom nie przekazuje informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodnie ze stanem technicznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień podlega grzywnie od 20 do 30 tysięcy złotych, a jeżeli sprawca działał nieumyślnie, od 6 do 20 tysięcy. Skazanie prawomocnym wyrokiem za ten czyn wiąże się również z utratą możliwości sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach.

Możliwość sprawowania wskazanych stanowisk w spółkach wyłącza również prawomocne skazanie wyrokiem za przestępstwo ustanowione w art. 587(2) k.s.h. Zgodnie z nowopowstałym przepisem, każdy kto wbrew obowiązkom doprowadza do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu żądanych informacji, przekazuje je niezgodnie ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów, podlega grzywnie od 20 do 50 tysięcy złotych, a jeżeli sprawca działał nieumyślnie, od 6 do 20 tysięcy.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z opisaną nowelizacją, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią: kancelaria@apogado.pl