Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

01/09/2020

Nauczanie (w tym kursy i szkolenia) prowadzone w formie stacjonarnej od 1 września 2020 r. i wytyczne sanitarne w tym zakresie.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz odpowiadających mu okresów nauczania w innego rodzaju szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny opublikowali wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które obowiązują od dnia 1 września 2020 r. Wytyczne te mają na celu bezpieczny powrót uczniów oraz osób uczestniczących w szkoleniach lub kursach do szkół. Jakie są najważniejsze wytyczne wprowadzone przez MEN, MZ oraz GIS? Jak zorganizować nauczanie w formie stacjonarnej? Czy uczniowie/osoby uczestniczące w szkoleniach i kursach muszą nosić maseczki?

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wytyczne mają zastosowanie dla szkół i placówek, które znajdują się w Rejestrze szkół i placówek oświatowych, jednakże stanowią one ważne odniesienie i winny zostać respektowane w organizacji nauki, kursów i szkoleń we wszelkich podmiotach zajmujących się kształceniem, doszkalaniem, w firmach szkoleniowych itd.

Najważniejsze wytyczne to:

I. DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE/PLACÓWCE SZKOLENIOWEJ:

 

 • Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu,
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia (osoby biorącej udział w zajęciach) objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, oraz poinformować go o konieczności opuszczenia szkoły (rekomendowany własny środek transportu),
 • W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy w szkole, która umożliwi zachowanie dystansu między samymi osobami uczestniczącymi w zajęciach, a także między nimi i nauczycielami (ok. 1,5 metra),
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego, a wszystkim osobom wchodzącym do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk,
 • Do szkoły lub placówki może uczęszczać uczeń (osoba biorąca udział w zajęciach), który nie posiada objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów lub osób uczestniczących w kursach i szkoleniach na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, różne godziny przerw), oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp,
 • Uczniowie i osoby uczestniczące w kursach/szkoleniach posiadają własne przybory i podręczniki i nie powinni wymieniać się nimi między sobą,
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż,
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować,
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami,
 • Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa – oznacza to, że bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, dyrektor może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw,
 • Warto również wskazać, iż nie ma zaleceń, aby obowiązkowo w każdej szkole lub placówce, w miejscach wspólnych wszyscy uczniowie (osoby uczestniczące w zajęciach) czy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust. Jednakże tam, gdzie warunki szkolne lub lokalne wskazują na to, iż niezbędne jest podjęcie dodatkowych środków ostrożności, wówczas dyrektor powinien zalecić osłony nosa i ust w miejscach wspólnych szkoły, takich jak korytarze, klatki schodowe itd.

Co więcej, wytyczne obejmują również kształcenie dzieci, a do najważniejszych wytycznych należą:

 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 • Rodzic lub opiekun dziecka, na piśmie, na początku roku będzie musiał wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury dziecku. Jeśli jej nie wyrazi, szkoła nie będzie mogła wykonywać takich pomiarów.

Podkreślenia wymaga, iż w przypadku województwa podkarpackiego, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał rekomendacje dla dyrektorów szkół, zgodnie z którą niezbędne jest wyposażenie każdego ucznia w przyłbicę i prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na zewnątrz, bez względu na warunki atmosferyczne. Należy jednak pamiętać, że to jest rekomendacja, a ostateczne decyzje w tym zakresie zależne są m.in. od czynników finansowych oraz organizacyjnych.

 

II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:

 

 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych,
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie (osoby uczestniczące w zajęciach), szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety,
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie (osoby uczestniczące w zajęciach) nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji,
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu,
 • Jeżeli na terenie szkoły uczniowie (osoby uczestniczące w zajęciach) i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

Wytyczne określają również zasady związane z gastronomią i organizacją żywienia w szkole oraz przygotowaniem pracy bursy lub internatu. Pełna treść wytycznych znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r.