Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

24/04/2020

Leasing i najem długoterminowy a wirus SARS-CoV-2 - czyli jak ratować biznes nie ponosząc dodatkowych kosztów?

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania działań zmierzających do ustalenia priorytetowych wydatków i kosztów związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Dla części z nich duży problem może stanowić perspektywa zbliżającego się terminu płatności kolejnej raty leasingowej czy też czynszu z tytułu najmu długoterminowego pojazdu, zwłaszcza wówczas, kiedy ów samochód jest niezbędny dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym tle rodzą się pytania, czy rozwiązania zaproponowane w ramach kolejnych odsłon tarcz antykryzysowych przewidują pomoc skierowaną dla przedsiębiorców związanych umowami leasingowymi oraz jakie są warunki do skorzystania z tej pomocy? Czy są inne rozwiązania?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) nie wprowadza szczególnych regulacji dotyczących bezpośrednio umów leasingowych i umów najmu długoterminowego pojazdów oraz wsparcia dla przedsiębiorców na tej płaszczyźnie.  

Wskazana wyżej ustawa przewiduje wprawdzie możliwość ubiegania się o przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o art. 15zzc, czy też wnioskowania o udzielenie pożyczki w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd, niemniej jednak pomoc ta adresowana do ograniczonego kręgu przedsiębiorców, spełniających dodatkowo szereg określonych warunków.

Brak regulacji ustawowej dotyczącej wprost umowy leasingu czy umowy najmu długoterminowego pojazdu nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy – strony tego rodzaju umów, którzy w dalszym ciągu zamierzają korzystać z będącego przedmiotem tych umów pojazdu, pozbawieni zostali możliwości modyfikacji swoich zobowiązań.

Deklarację wsparcia przedsiębiorców wyraził bowiem w swoim stanowisku z dnia 17 marca 2020 r. Związek Polskiego Leasingu i Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zrzeszający najważniejsze i największe firmy wynajmu krótko - i długoterminowego samochodów osobowych i dostawczych w Polsce. Jak wynika z oświadczenia, głównym celem pomocy zaproponowanej przedsiębiorcom związanym umowami leasingowymi i umowami najmu jest umożliwienie im dalszego korzystania z udostępnionego im pojazdu.

Stąd też formy wsparcia przez oferowane przez instytucje finansujące oraz wynajmujących obejmują w szczególności:

 • odroczenie w czasie wynikającej z zawartych umów finansowania konieczności spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej;
 • obniżenie wysokości raty leasingowej;
 • elastyczne wydłużanie i dostosowanie okresów finasowania i okresów wynajmu;
 • odstąpienie od stosowania odsetek karnych w związku z odroczeniem spłat rat;
 • odstąpienie od stosowania części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat i prowizji;
 • dostosowanie działań windykacyjnych rozpoczętych przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały w skutek epidemii

Szczegółowe warunki skorzystania ze wskazanych form pomocy udostępnione zostały na stronach internetowych konkretnych instytucji finansujących wynajmujących. Należy zwrócić uwagę,że w zdecydowanej większości przypadków wniosek o przedłużenie terminu płatności raty czy prolongatę umowy złożymy drogą elektroniczną, zaś okres oczekiwania na jego rozpoznanie wynosi od kilku do kilkunastu dni.

W przypadku jeżeli analiza sytuacji finansowej przedsiębiorcy prowadzi do wniosku, iż kontynowanie zawartej już umowy leasingu nie będzie możliwe, przedsiębiorca może, z uwzględnieniem postanowień umownych, rozważyć skorzystanie z następujących możliwości:

 • zawarcie umowy cesji leasingu – rozwiązanie to kierowane jest do tych przedsiębiorców, którzy gotowi są zrezygnować zarówno z kontynuowania umowy leasingu jak i z dalszego korzystania z finansowanego pojazdu;
 • wykup przedmiotu najmu przed terminem zakończenia umowy – wymaga dysponowania przez przedsiębiorcę wolnymi środkami pieniężnymi pozwalającymi sfinansować wykup, których wysokość uzależniona jest od tego, ile czasu upłynęło od zawarcia umowy leasingu;
 • rozwiązanie umowy leasingu i zwrot finansowanego przedmiotu – najdalej idąca w skutkach możliwość zakończenia umowy, która może okazać się jednak formą najmniej korzystną m.in. z uwagi na konieczność uiszczenia opłat związanych z zakończeniem umowy przed terminem jej wygaśnięcia.

Niezależnie od tego, które z przedstawionych rozwiązań wydaje się Państwu najbardziej odpowiednim w obecnej sytuacji, zachęcamy Państwa do:

 • rozważenia, czy Państwa aktualna sytuacja finansowa i prognozy przyszłych miesięcy pozwalają przypuszczać, że będą Państwo w stanie kontynuować umowę, jednakże na warunkach zmodyfikowanych, czy też obecnej sytuacji leasingowany czy wynajmowany pojazd jest kosztem, z którego są Państwo zmuszeni zrezygnować;
 • weryfikacji oferty instytucji finansującej lub wynajmującego związanej z aktualną sytuacją wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2;
 • dokładnej analizy postanowień umownych pod kątem możliwości oraz trybu zakończenia łączącej Państwa umowy;
 • nawiązania kontaktu z instytucją finansującą czy wynajmującym w celu podjęcia działań zmierzających do zmiany postanowień umownych lub zakończenia łączącego Państwa stosunku prawnego przed przystąpieniem przez te podmioty do windykacji powstałych zaległości;

Na każdym z tych etapów służymy Państwu profesjonalnym doradztwem prawnym.