Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

18/05/2020

Kolejne zmiany ustawowe związane z COVID-19.

W dniu 15 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875), tzw. „Tarcza 3.0”.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy:

1) Zgodnie z założeniami, osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz:

  • przychód z tej działalności w rozumieniu ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie  z opłacania składek, był wyższy niż 300%  prognozowanego  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
  • dochód z tej działalności w rozumieniu ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

2) Przedsiębiorcę korzystającego z tzw. „ulgi na start”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie  z opłacania składek:

  • nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
  • był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej  w 2020 r.  oraz dochód z tej działalności w rozumieniu ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

3) W powyższych przypadkach, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020r. poz. 266, 321, 568 i 695)

4) Bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.