Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

12/04/2023

Jakie zmiany w umowach i urlopach od 26 kwietnia 2023?

23 marca 2023 roku Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, czyli tzw. Dyrektywy work-life balance. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa nowelizująca Kodeks pracy wejdzie w życie 26 kwietnia 2023 r.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje szereg zmian, oto najważniejsze z nich:

1. Umowa o pracę na okres próbny będzie  zawierana na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

            Strony będą mogły jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na
            okres próbny w/w okresy,  nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli
            jest to uzasadnione rodzajem pracy.

 • W pozostałych przypadkach maksymalny okres próbny wynosi 3 miesiące.
 •  Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

2. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym innym niż stosunek pracy. Jednakże powyższe nie oznacza,że nie będzie możliwe zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji.

3. Pracownik zatrudniony powyżej 6 miesięcy będzie mógł złożyć do pracodawcy raz w roku kalendarzowym wniosek m.in. o:

 • przejście na pełny etat,
 • zmianę rodzaju pracy,
 • zmianę umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pracodawca  ustosunkuje się do złożonego wniosku w terminie 1 miesiąca, a w przypadku odmowy poda jej przyczynę.

4. Zmiany dotyczące przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę:

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca będzie wskazywał przyczynę uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
 

5. Nowy urlop opiekuńczy.

 • Zwolnienie będzie przysługiwało w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowym. Przewidziane jest sytuacji, w której pracownik zmuszony będzie do opieki nad synem,córką, rodzicem, małżonkiem lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
 • Urlop opiekuńczy może być wykorzystany przez pracownika jednorazowo lub w częściach.
 • Za czas urlopu pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.


6. Wydłużenie okresu, w którym pracownikowi nie będzie można bez jego zgody polecić pracy np. w porze nocnej.

Pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 8 (poprzednio- do lat 4) nie będzie można polecić bez zgody pracownika wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować pracownika poza stałe miejsce pracy.

7. Dłuższe urlopy rodzicielskie.

Liczba urodzonych dzieci: jedno dziecko
Długość urlopu rodzicielskiego: 41 tygodni (poprzednio było to 32)

Liczba urodzonych dzieci: dwoje lub więcej dzieci
43 tygodnie (poprzednio było to 34)
 

8. Inne ważne zmiany:

 • Pracownikowi będzie  przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia.
 • Pracodawca będzie informował pracownika o m.in. o wolnych stanowiskach pracy.
 • Pracodawca w postaci papierowej lub elektronicznej będzie przekazywał pracownikowi szerszy niż wcześnie zakres informacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Pracodawca przekazuje pracownikowi informacje o:

a) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

b) obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,

c) przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,

d) przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,

e) zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,

f) w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,

g) w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,

h) innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,

i) wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,

j) obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,

k) prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,

l) układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,

m) w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Podkreślamy, że artykuł poświęcony został jedynie najważniejszym zmianom wprowadzonych treścią nowelizowanej ustawy.

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych zagadnień zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią: kancelaria@apogado.pl