Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

01/04/2020

Jakie są możliwości dofinansowania zatrudnienia wynikające z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej ?

Nowe przepisy, w tym zakresie przewidują możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przedsiębiorca może wnioskować o przyznanie mu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy. W przypadku przestoju ekonomicznego,skutkującego obniżeniem wynagrodzenia pracowników o nie więcej niż 50 % albo obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 20 %, nie więcej  jednak niż do 0,5 etatu, przedsiębiorca może również zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Świadczenia te polegają na dofinansowaniu wynagrodzenia obniżonego wskutek przestoju ekonomicznego - przy czym wysokość obniżonego wynagrodzenia nie może przekraczać 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy – na dofinansowaniu do wysokości połowy wynagrodzenia – nie więcej jednak niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę z poprzedniego kwartału. Warunkiem otrzymania tych form wsparcia jest zawarcie porozumienia pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami, w którym ustalone zostaną warunki i tryb pracy w okresie przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy. Wniosek zawierający szereg oświadczeń należy skierować do marszałka właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Ponadto mikro, mały lub średni przedsiębiorca mogą ubiegać się dodatkowe dofinansowanie części kosztów zatrudnienia pracowników (a także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia) oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W zależności od wielkości spadku obrotów przedsiębiorca będzie mógł starać się o przyznanie dofinansowania w wysokości nie większej niż suma 50%, 70 % albo 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę poszczególnych pracowników, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy.

Zgodnie z ustawą , dofinansowane przyznawane będzie po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku o skorzystanie z tej formy wsparcia do powiatowego urzędu pracy i po zawarciu umowy z właściwym miejscowo starostą, w której to umowie przedsiębiorca zobowiązany będzie m.in. do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem w okresie dofinansowania i po jego zakończeniu, pod rygorem zwrotu przyznanej kwoty dofinansowania.