Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

14/07/2020

Jak chronić swój znak towarowy? Procedura rejestracji znaku towarowego.

W obrocie gospodarczym szczególnie istotną rolę odgrywa marka oraz stworzenie oryginalnego oznaczenia, pozwalającego odbiorcy na odróżnienie towaru czy usługi jednego przedsiębiorcy od towaru czy usługi drugiego przedsiębiorcy. Jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego?

 

Legalną definicję pojęcia znaku towarowego znajdziemy w  art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Warto zaznaczyć, iż ustawa konkretnie wskazuje jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego, a są to m.in. oznaczenia nie nadające się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, oznaczenie zgłoszone w złej wierze itp.

 

Proces związany z rejestracją znaku towarowego przedstawić można w kilku etapach:

 

I. Weryfikacja dostępności.

Przed złożeniem podania o rejestrację znaku towarowego dobrze jest dokonać badania rynku i sprawdzenia czy oznaczenie, które chcemy zarejestrować, nie funkcjonuje już w obrocie. W tym celu, rozwiązaniem może być  przeszukanie bazy: e-Wyszukiwarka (PUEUP) dla znaków towarowych, TMview, Madrid Monitor, eSearch plus i Global Brand Database.

 

II. Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.

W celu dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, należy złożyć podanie wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej i dokonać stosownej opłaty za zgłoszenie.

Opłatę za zgłoszenie należy uiścić równocześnie z podaniem. Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, opłata wynosi:

  • w jednej klasie towarowej:  450,00 zł,
  • za każdą następną klasę towarową: 120,00 zł,
  • od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – 100,00 zł za każde pierwszeństwo.

Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, opłaty wynoszą:

  • w jednej klasie towarowej:  400,00 zł,
  • za każdą następną klasę towarową:  120,00 zł,
  • od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – 100,00 zł za każde pierwszeństwo.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w poszczególnych tabelach opłat zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2000 r. poz. 1000).

W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku.W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Wskazać należy, iż do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony.

 

 III. Badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy pod kątem formalno-prawnym.

 

 IV. Badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy pod kątem merytorycznym.

 

V. Opublikowanie ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

Opublikowanie ogłoszenia o znaku towarowym w Biuletynie Urzędu Patentowego RP następuje w sytuacji, gdy nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

 

VI. Sprzeciw.

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1321 ust. 1-3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Termin ten nie podlega przywróceniu.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie ochrony w całości lub części (wstępna odmowa uznania ochrony oparta na sprzeciwie).

W przypadku oddalenia sprzeciwu lub braku złożenia sprzeciwu, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany.

Jeżeli sprzeciw zostanie uznany za zasadny, Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego.

 

VII. Rejestracja, bądź odmowa rejestracji znaku towarowego.

 Wydanie decyzji odmawiającej dokonanie rejestracji znaku towarowego poprzedzone jest poinformowaniem zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i wyznaczeniu  mu terminu do zajęcia stanowiska.                                                       

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy następuje w sytuacji stwierdzenia przez Urząd Patentowy braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z powodu wystąpienia:

  • bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego,
  • bezwzględnych przeszkód rejestracji wspólnego znaku towarowego,
  • bezwzględnych przeszkody rejestracji znaku towarowego gwarancyjnego.