Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

21/07/2020

Jak chronić się przed niechcianymi treściami przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej? Czy przedsiębiorcy mogą prowadzić wysyłkę niezamówionej korespondencji drogą elektroniczną?

Legalność przesyłania informacji handlowej niejednokrotnie budzi wątpliwości, zarówno ze strony Klientów jak i Przedsiębiorców. Czym jest niezamówiona informacja handlowa? Na jakie aspekty przesyłania takich informacji należy zwrócić uwagę?

I. Informacja handlowa.

Definicję informacji handlowej zawiera art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

II. Niezamówiona informacja handlowa.

Z kolei art. 10  w/w  ustawy wskazuje, iż  zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. W praktyce sprowadza się to do np. zaznaczenia na stronie internetowej check-boxa ze zgodą na wysyłkę takiej korespondencji.

Jak wskazuje UOKIK, zakazane jest domniemywanie zgody konsumenta z oświadczeń woli o innej treści, przykładowo: fakt, iż konsument rejestruje się na danej stronie internetowej nie jest wystarczający do uznania, że akceptuje on otrzymywanie informacji handlowej.

Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).

 

III. Niezamówiona informacja handlowa, a prawo telekomunikacyjne.

Wymagania odnośnie wysyłki niezamówionej informacji handlowej wynikają nie tylko z powołanej powyżej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,lecz również z ustawy z 16 lipca 2014 - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2020 poz. 875).

Zgodnie z art. 172 tej ustawy, zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących  (czyli np. masowa wysyłka sms lub e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Natomiast, porównując art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazać można na kilka różnic:

 • art. 10 ust. 1 u.ś.u.d.e., jako podmiot uprawniony wskazuje osobę fizyczną, do której jest skierowana niezamówiona informacja handlowa, zaś podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisu art. 172 ust. 1 pr.tel. będą wszyscy abonenci lub użytkownicy końcowi niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, czy prawne, do których jest skierowany marketing bezpośredni;
 • art. 10 ust. 1 u.ś.u.d.e. wskazuje na środki komunikacji elektronicznej, ograniczające zastosowanie tego przepisu do transmisji danych, w  art. 172 ust. 1 pr.tel. ustawodawca względnym zakazem objął wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

IV. Jak można się chronić przed niezamówioną informacją handlową?

 

 • weryfikować komu i w jakim celu udostępniamy swój prywatny adres e-mail;
 • korzystać z funkcji kont pocztowych, które niejednokrotnie umożliwiają blokowanie korespondecji od niechcianych nadawców;
 • czytać dokładnie oświadczenia, jakie zaznaczamy przy rejestracji na danej stronie internetowej;
 • zapoznać się polityką prywatności serwisów internetowych, w których podajemy swój adres e-mail;
 • sprawdzic czy nadawca niezamówionej wiadomości posiada naszą zgodę na wysyłanie takich informacji, a jeżeli nie - to zażądać od niego usunięcia swojego adresu e-mail z bazy danych;
 • w sytuacji, gdy otrzymywanie niezamówionych wiadomości wywołałoby zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa w sieci internetowej, należy zgłosić taki incydent do zespołu CERT Polska (www.cert.pl) lub do swojego dostawcy usług.

 

Niniejsze oznacza tym samym, że przedsiębiorcy, którzy chcą z zachowaniem norm prawnych wysyłać niezamówione informacje handlowe, powinni przede wszystkim:

 

 • uzyskać od potencjalnych odbiorców zgodę na wysyłanie informacji handlowych (np. zamieszczając odpowiedni checkbox zgody do zaznaczenia na stronie internetowej przy formularzu kontaktowym lub przy panelu klienta swojego sklepu internetowego),
 • przygotować i umieścić na swojej stronie internetowej politykę prywatności, w której wskazujemy w jaki sposób chronimy prywatność użytkowników strony i do jakich celów wykorzystujemy pozyskane od nich ich adresy e-mail,
 • zidentyfikować wysyłanie infomacji handlowych również pod kątem wymogów RODO (m.in. podstawy prawnej przetwarzania danych, rozważenia przeprowadzenia tzw. testu równowagi oraz realizacji obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO).

 

W przypadku  szerszego zainteresowania tym tematem lub udzieleniem wskazówek uzwględniających konkretny stan faktyczny, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią.