Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

26/05/2020

IP BOX – ewidencja zdarzeń gospodarczych na potrzeby ustalenia preferencji podatkowej IP BOX.

Podatnik zamierzający skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zobligowany jest prowadzić szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych, z zaistnieniem których związana jest możliwość skorzystania z przywileju podatkowego IP BOX. Jak powinna wyglądać ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona dla celów preferencji podatkowej IP BOX ?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym z serii artykułów, dotyczących preferencji podatkowej IP BOX, w którym to przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące ewidencji księgowo – podatkowej związanej z IP BOX.

I. Podstawa opodatkowania = suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP.

Ustawy  podatkowe, w art. 30cb ustawy o PIT oraz art. 24e ustawy o CIT, nakładają na podatników zamierzających skorzystać z preferencji podatkowej IP BOX obowiązek prowadzenia dedykowanej dla tego celu, ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej przepisów podatnicy zobowiązani są:

  • wyodrębnić w prowadzonej ewidencji rachunkowej każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ust. o PIT albo art. 24d ust. 4 ust. o CIT, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
  • dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
  • dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Dodatkowo, jak wynika z Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX, wydanych przez Ministerstwo Finansów:

  • przepisy dotyczące preferencji podatkowej IP BOX nie określają szczególnych zasad związanych z prowadzeniem ewidencji;
  • najistotniejsze jest, aby ewidencja prowadzona była w sposób, który pozwoli wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu;
  • u podatników prowadzących księgi rachunkowe ustawowy wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji nie jest równoznaczny z nakazem prowadzenia osobnych ksiąg rachunkowych – możliwe jest np. wyodrębnienie kont ksiąg pomocniczych, przy czym wymagana jest wyodrębniona ewidencja tak dla kont przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów (strat) z kwalifikowanych IP, kont środków trwałych i rozrachunków;
  • podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują niezbędne informacje wymagane przez ustawę w odrębnej ewidencji, która może przyjąć formę arkusza kalkulacyjnego, w którym ujmowane będą comiesięczne wydatki dotyczące konkretnego kwalifikowanego IP, wynikające z dokumentacji potwierdzającej fakt poniesienia tychże kosztów;
  • podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i w ramach tej działalności pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP, powinni prowadzić odrębną ewidencję projektów badawczo-rozwojowych, składająca się z następujących elementów:

            - opis projektu,

            - czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,

            - wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,

            - wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do

            - konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

W kolejnym artykule z serii przedstawimy Państwu przykłady interpretacji podatkowych dotyczących możliwości skorzystania z ulgi IP BOX w szeroko rozumianej branży IT.