Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

19/05/2020

IP BOX – czym jest dochód z kwalifikowanego IP na potrzeby ustalenia preferencji podatkowej IP BOX ?

Zgodnie z definicją ustawową wynikającą z ustawy o PIT i analogicznie ustawy o CIT „podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”. Ustalenie podstawy opodatkowania preferencyjną stawką podatkową wymaga uprzedniego obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP. Jak obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP i ustalić podstawę opodatkowania na potrzeby zastosowania ulgi IP BOX?

 

I.  Podstawa opodatkowania = suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP.

W świetle art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 3 ustawy o CIT podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Innymi słowy, podstawę opodatkowania na potrzeby zastosowania preferencji podatkowej IP BOX stanowi suma kwalifikowanych dochodów ze wszystkich wytworzonych przez podatnika kwalifikowanych IP.

 

II.  Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP = dochód z kwalifikowanego IP x wskaźnik nexus.

Na potrzeby ustalenia preferencji podatkowej IP BOX przewidziano szczególne zasady określania dochodu podlegającego opodatkowaniu preferencyjną 5-cio procentową stawką podatkową. Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn:

1) dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

2) wskaźnika nexus

 

Przyjrzymy się zatem: czym są i jak ustalić powyższe czynniki ?

Ad. 1) - dochód z kwalifikowanego IP.

Ustawa o PIT oraz ustawa o CIT, odpowiednio w art. 30ca ust. 7 i art. 24d ust. 7 zawierają katalog dochodów stanowiących dochody z kwalifikowanego IP. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT albo analogicznie art. 7 ust. 2 ustawy o CIT,  dochód (strata):

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
  • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Wskazany wyżej katalog dochodów z kwalifikowanych IP jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że wyłącznie dochody pozyskane z wymienionych źródeł mogą zostać objęte preferencją podatkową, inne zaś podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Co istotne, w przypadku dochodu z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, winien być on określony w oparciu o zasadę ceny rynkowej wynikającą z przepisów podatkowych.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

 

Ad. 2) - Wskaźnik nexus.

Uwzględnienie wskaźnika nexus w preferencji podatkowej IP BOX stanowi wyraz premiowania działalności badawczo – rozwojowej podatnika. Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT (i odpowiednio art. 24d ust.4 ustawy o CIT) wskaźnik nexus oblicza się według następującego wzoru:

  

(a + b) x 1,3

____________

a + b + c + d

 

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

 

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozum- ieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ust. o PIT albo art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT,

 

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 albo art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

 

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 

Z powyższego wzoru wynika, że im większa jest samodzielna aktywność badawczo – rozwojowa podatnika i ponoszone w tym zakresie koszty (zaliczane do litery a) lub im większy zakres prac podatnik zleci podmiotom niepowiązanym (koszty zaliczane do litery b), tym większy dochód z kwalifikowanego IP podlegał będzie preferencji podatkowej. Z drugiej strony, im większe koszty ponoszone są przez podatnika na nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych (koszty zaliczane do litery c) oraz na nabywanie kwalifikowanych IP stanowiących bazę do wytworzenia własnego kwalifikowanego IP (koszty zaliczane do litery d) tym niższy będzie wskaźnik nexus. W konsekwencji powyższego, preferencyjną, 5-cio procentową stawką podatku nie będzie objęty cały uzyskany przez podatnika dochód z kwalifikowanego IP.

Co ważne, do wskazanych wyżej kosztów uwzględnianych podczas obliczania wskaźnika nexus nie zalicza się  kosztów, które w istocie zostały poniesione przez podatnika, jednak nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP m.in. kosztów związanych z nieruchomościami podatnika.

W kolejnych artykułach z serii przedstawimy Państwu m.in. obowiązki podatnika w zakresie prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych na potrzeby skorzystania z ulgi IP BOX. Zapraszamy do śledzenia profilu kancelarii na Facebooku oraz naszej strony internetowej.