Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

05/05/2020

IP BOX – czyli nie tylko o możliwości zarobienia na swojej wiedzy.

Innowacyjność jest niejako wpisana w definicję przedsiębiorcy. Przejawia się bowiem na wielu płaszczyznach – od rodzajów wytwarzanych dóbr lub świadczonych usług, do sposobów pozyskiwania klientów i metod sprzedaży. Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza skoncentrowana jest na osiąganiu dochodów z wytworzonych lub ulepszonych innowacyjnych produktów oraz rozwoju nowoczesnych technologii i systemów, mogą skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX (Intellectual Property Box). Zapraszamy Państwa do zapoznania się z serią artykułów, w których przedstawimy mechanizm preferencji podatkowej IP BOX.

 

        I.            Co to jest IP BOX ?

Ulga IP BOX to preferencyjne opodatkowanie 5-cio procentową stawką podatku PIT lub CIT dochodów uzyskiwanych przez podatników z wytworzonych lub ulepszonych przez nich kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Innymi słowy, ulga skierowana jest do podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej, wytworzyli samodzielnie lub ulepszyli nabyte uprzednio prawo własności intelektualnej (np. program komputerowy), opatentowali je, bądź objęli je innym prawem ochronnym oraz osiągnęli dochód z jego komercjalizacji (np. na podstawie umowy sprzedaży).

Ulga podatkowa IP BOX obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., kiedy to weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Jak wynika z uzasadnienia ustawy „do głównych celów projektowanej zachęty podatkowej należy między innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo - rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów”.

O ile podobne ulgi podatkowe na działalność badawczo – rozwojową wprowadzone zostały w reżimach podatkowych wielu państw europejskich np. Holandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii czy Słowenii, to na gruncie prawa polskiego jest to rozwiązanie nowe, co oznacza, że praktyka stosowania tychże przepisów dopiero kształtuje się na przykładach konkretnych podatników chcących skorzystać z ulgi. W celu zapewnienia jak najbardziej jednolitej wykładni regulacji traktujących o IP BOX Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej  - IP BOX (dalej: Objaśnienia IP BOX), które wraz z przytoczonymi na wstępie aktami prawnymi, posłużą do przybliżenia Państwu mechanizmów ulgi IP BOX.

 

      II.            Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?

Adresatem ulgi IP BOX są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych tj.:

  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • wspólnicy spółek osobowych – jawnej, partnerskiej, komandytowej,
  • przedsiębiorstwa w spadku.

W tym miejscu nadmienić należy, że prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej związanej z IP BOX nie posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego - ulga IP BOX  nie została bowiem uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ponadto z ulgi IP BOX skorzystać mogą także podatnicy podatku osobowego od osób prawnych, a zatem:

  • osoby prawne
  • spółki kapitałowe w organizacji
  • co do zasady - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej
  • spółki komandytowo – akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Do skorzystania z ulgi IP BOX nie wystarczy jednak samo zaliczenie podatnika to wskazanego wyżej kręgu podmiotowego. Obligatoryjnym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z ulgi IP BOX jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo - rozwojowej oraz osiąganie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach tej działalności.  Zarówno definicję działalności badawczo – rozwojowej, jak i pojęcie kwalifikowanych praw własności intelektualnej przybliżymy Państwu w kolejnych artykułach serii IP BOX.  

Podkreślić należy, iż możliwość skorzystania z ulgi IP BOX nie jest warunkowana wielkością prowadzonego przedsiębiorstwa, ani też formą w jakiej podatnik prowadzi działalność badawczo – rozwojową. Co ważne, prawo do opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową przysługuje zarówno podmiotom nowopowstałym, jak i funkcjonującym na rynku od dłuższego czasu – pod warunkiem, że wytwarzają lub ulepszają prawo własności intelektualnej i osiągają dochody z jego komercjalizacji. 

Ustalając adresatów regulacji dotyczących ulgi IP BOX należy zwrócić uwagę, że co do zasady są nimi podatnicy, których dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Z tego też względu podatnicy, którzy zarobkują i opłacają podatki z tego tytułu poza granicami naszego kraju, nie będą mogli skorzystać z preferencyjnej, 5- cio procentowej stawki podatku. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja rezydentów podatkowych, krajowych zakładów zagranicznych spółek i zagranicznych zakładów spółki będącej rezydentem podatkowym, w których to przypadkach każdorazowej analizy wymagają m.in. sposób opodatkowania dochodów tego podmiotu w Polce oraz postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej Polskę i kraj, w którym podatnik osiąga dochody.

W kolejnych artykułach z serii przedstawimy Państwu m.in. czym są prace badawczo – rozwojowe oraz jak definiowane jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Zapraszamy do śledzenia profilu kancelarii na Facebooku oraz naszej strony internetowej.