Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

13/10/2021

Interpretacja indywidualna.

Czym jest interpretacja indywidualna? W jakiego typu sprawach może być wydawana? Czy przedsiębiorca ma obowiązek zastosowania się do wydanej interpretacji?

 

Czym jest interpretacja indywidualna?

Interpretacja indywidualna jest instytucją uregulowaną w art. 36 Prawa Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162, dalej pr. prz.) polegającą na tym, że przedsiębiorca ma możliwość złożenia do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

 

Interpretacja indywidualna – gdzie złożyć wniosek?

W celu uzyskaniu interpretacji indywidualnej wniosek składa się do odpowiedniego organu lub właściwej jednostki. To, jaka jednostka będzie właściwa do przyjęcia wniosku zależy od tego jaki obowiązek na przedsiębiorcę nakłada przepis, którego interpretację chcemy uzyskać. I tak dla uzyskania interpretacji w zakresie przepisów dotyczących ustalania składek na ubezpieczania społeczne właściwym organem będzie ZUS, a w przypadku podatków i opłat lokalnych właściwy miejscowo organ wykonawczy samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz etc.). Natomiast jedną z najczęściej uzyskiwanych interpretacji indywidualnych jest interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, do której wydania właściwy jest  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Wniosek o interpretację indywidualną – co powinien zawierać?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zawierać przede wszystkim opis stanu faktycznego – zaistniałego lub przyszłego – co do którego zachodzi wątpliwość w zakresie stosowania danego przepisu nakładającego na przedsiębiorcę obowiązek daniny publicznej lub składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pojęcie daniny publicznej rozumieć należy szeroko. Jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 29 września 2017 r. o sygn. akt:  II GSK 3556/15 „ danina publiczna (…) obejmuje nie tylko daniny o charakterze pieniężnym, ale także wszelkie obowiązki niepieniężne, jeżeli ich ponoszenie wynika z ustawy i wiąże się z ograniczeniem swobody w korzystaniu z przysługujących podmiotowi praw ze względu na potrzebę ochrony interesu publicznego”. Obok opisu stanu faktycznego należy podać we wniosku również własne stanowisko w sprawie – wyjaśnić to jak rozumie dany przepis i jakie z tego wyciąga konsekwencje. Oprócz tego wniosek powinien zawierać oznaczenie firmy przedsiębiorcy, NIP i adres do korespondencji. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w kwocie 40 zł, która należy uiścić w terminie 7 dni od jego złożenia – w przeciwnym wypadku nie zostanie on rozpatrzony. Wniosek o wydanie interpretacji może być przygotowany przez przedsiębiorcę, jak też przez profesjonalnego pełnomocnika tj. radcę prawnego lub adwokata.

 

Skutki uzyskania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna zgodnie z treścią art. 35 pr. prz. nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym, że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna jest natomiast wiążąca w danej sprawie dla organu lub jednostki, która go wydała – może być ona zmieniona jedynie w drodze postepowania i tylko w przypadku, gdy w wyniku jej wydania nie nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

 

Warto również wspomnieć, że organ jest zobligowany do wydania interpretacji indywidualnej bez względnej zwłoki -  nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (art. 34 ust. 12 pr. prz.). W przypadku niewywiązania się przez organ z tego obowiązku uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin została wydana interpretacja przychylająca się do stanowiska przedsiębiorcy wskazanego we wniosku – przedsiębiorca może więc skutecznie powoływać się na ten fakt, a organ jest zobligowany to respektować. Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących przedsiębiorcę są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Osoba zainteresowana ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki interpretacji i może w ten sposób znaleźć wskazówki dotyczące stosowania konkretnych przepisów. Należy jednak pamiętać, że interpretacja wiążąca jest dla organu tylko w konkretnej sprawie, dla której została wydana. Powoływanie się na wcześniej wydane interpretacje może posłużyć jako dobry argument i wskazówka, ale nie daje pewności, że organ przychyli się do danego stanowiska.

 

Środki odwoławcze od wydanej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna ma charakter decyzji administracyjnej, od której przysługują środki odwoławcze. Zależnie od przepisów normujących postępowanie przed danym organem od interpretacji można się odwołać do odpowiedniego organu wyższej instancji lub skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego.

 

Podsumowanie.

Interpretacja indywidualna bywa pomocna w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada koncepcję dotycząca zastosowania przepisu prawa, który nakłada na niego obowiązek poniesienia daniny publicznej lub ubezpieczenia, jednak nie jest przekonany czy jego tok rozumowania zostanie finalnie zaakceptowany przez organ.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie procedury uzyskania interpretacji indywidualnej , zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.