Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

13/11/2020

Elementy umowy dla projektów IT realizowanych w modelu zwinnym.

Decydując się na realizację projektu zwinnymi metodami, warto zwrócić uwagę na prawidłowe skonstruowanie umowy, która nie tylko powinna utożsamiać się z wizją biznesową odbiorcy, ale również wskazywać zamiar w jakim dane zamierzenie jest realizowane i efekt jaki chcemy osiągnąć. Jakie zatem kluczowe elementy powinna zawierać umowa zwinna? Na co należy zwrócić uwagę przed jej zawarciem?

Warto zaznaczyć, iż umowy wdrożeniowe realizowane metodą zwinną mają przede wszystkim na celu skuteczną realizację danego projektu - liczy się cel, a nie sposób jego osiągnięcia.

 

W umowie zwinnej należy skupić się na następujących elementach:

 

1. Wskazanie ról i odpowiedzialności członków zespołu.

Postanowienia umowy powinny odnosić się  do kwestii związanych z podejmowaniem decyzji oraz odpowiedzialności za dane zadanie.  

Najczęściej występujące role w Zespole Scrumowym to:

  • Product Owner;
  • Scrum Master;
  • Zespół deweloperski.

 Umowa powinna również wskazywać na kompetencje jakich wymagamy od członków Zespołu.

 

2. Opisanie zdarzeń występujących podczas realizacji projektu.

W ramach Scruma wyróżnić możemy następujące zdarzenia:

1) Sprint – istotne jest określenie w umowie czasu jego trwania oraz zakresu pracy, który ma zostać wykonany w ramach danego Sprintu. Dodatkowo należy uregulować kwestie związane z przerwaniem sprintu oraz przestojem.

2) Dzienny Scrum - postanowienia Umowy powinny wskazywać m.in. osoby, które będą brały udział w spotkaniach, czas ich trwania, a także miejsce.

3) Przegląd Sprintu-określamy parametry podobnie jak w dziennym Scrumie, wskazując  skład osobowy, lokalizację oraz maksymalny czas trwania zdarzenia.

4) Retrospektywa - postanowienia opisujące wskazane zdarzenie, oprócz parametrów wymaganych dla Dziennego Scruma i Przeglądu Scruma, powinny dodatkowo odnosić się do postępowania związanego z rezultatem przeprowadzanych retrospektyw.

 

3. Opisanie sposobu komunikacji Stron.

W projektach zwinnych komunikacja Stron powinna być stała oraz odformalizowana, w tym celu warto wykorzystać środki komunikacji elektronicznej, a także doprecyzować kwestie związane z terminami podejmowania decyzji. Dodatkowo umowa powinna przewidywać udzielenie osobom odpowiedzialnym za realizację projektów odpowiednich pełnomocnictw.

 

4. Sposób dostarczania rozwiązań i związane z tym płatności.

Charakterystyczną cechą projektów zwinnych jest dostarczanie rezultatów prac w sposób częściowy, w ramach tzw. Sprintu. Należy zatem uregulować kwestie związane z czasem trwania sprintu, zakresem zadań jakie będą zrealizowane w ramach danego Sprintu, a także kwestie związane z przerwaniem Sprintu czy przestojem.

Strony w harmonogramie prac powinny określić m.in. długość sprintów, ilość i dostępność pracowników, a płatność za realizację projektu może być m.in. uzależniona od wykonania danego Sprintu.

 

5. Zarządzania zmianą.

Elastyczność i otwartość na zmiany (możliwość modyfikacji harmonogramu, budżetu, założonego zakresu prac) to kolejna charakterystyczna cecha umów zwinnych.

Postanowienia umowy powinny wskazywać na warunki zmiany oraz osoby, które takich zmian mogą dokonać. Podejście do zarządzania zmianą przy projekcie zwinnym znacząco różni się od podejścia kaskadowego, odchodzi się bowiem od aneksowania umów, czy też zatwierdzania wszelkich zmian pisemnie. Przy projekcie zwinnym istotna jest dynamika działań, szybkość reakcji.

Umowa powinna zatem przewidywać jasne i konkretne procedury pozwalające na sprawne wdrożenie zmian, które nie będzie wstrzymywało realizacji projektu.

 

6. Sposoby wyjścia z kontraktu.

Umowa powinna przewidywać możliwość wyjścia obydwu Stron z projektu, stąd też należy określić konkretną procedurę z tym związaną. Wyjście z umowy można uzależnić od zaistnienia pewnych czynników czy też spełnienia określonych warunków.