Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

12/05/2020

E-commerce: kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana przy sprzedaży w sklepie internetowym ?

Ze względu na rozwój usług internetowych, jak również trudności z prowadzeniem sklepów w formie stacjonarnej w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności również w formie e-sklepu. Czy przy takiej działalności konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej? W przypadku sprzedaży jakich towarów kasa fiskalna jest niezbędna?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w artykule 111 ust. 1 stanowi, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ust. 8 tego artykułu stanowi zaś, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności, z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

W związku z powyższym, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018 poz. 2519, dalej: „Rozporządzenie”).

W Rozporządzeniu przewidziane są dwa rodzaje zwolnień, które mogą mieć znaczenie w przypadku prowadzenia e-sklepu:

AD. 1. OBRÓT PONIŻEJ 20 000 ZŁOTYCH.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku  podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

 • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
 • w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. Wówczas konieczny jest zakup kasy fiskalnej.

AD. 2. DOSTAWA TOWARÓW W SYSTEMIE WYSYŁKOWYM.

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia, czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania jest sprzedaż dotycząca szczególnych czynności, którymi jest m.in. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli:

 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ważne informacje związane ze skorzystaniem z w/w zwolnienia:

 • w przypadku sprzedaży z opcją „odbioru osobistego”, musi ona zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej,
 • nie można przyjmować płatności w formie gotówkowej (powoduje to obowiązek rejestracji płatności na kasie fiskalnej),
 • w ramach tego zwolnienia akceptowane są zapłaty za pośrednictwem systemów płatniczych (np. Paypal), jak również za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego,
 • w przypadku płatności kartą kredytową lub debetową pojawiają się problemy polegające na uznaniu takiej płatności jako gotówkowej – sprawa jest skomplikowana, gdyż istnieją rozbieżności pomiędzy praktyką organów podatkowych, a indywidualnymi interpretacjami podatkowymi.

WYJĄTEK – OBOWIĄZEK POSIADANIA KASY FISKALNEJ, NIEZALEŻNIE OD ZWOLNIEŃ Z AD. 1 I AD. 2:

Wyżej wskazanych zwolnień nie stosuje się w przypadku dostawy towarów, wskazanych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia. W przypadku sklepu internetowego, chodzi tu m.in. o dostawę:

 • części  i akcesoriów  do  pojazdów  silnikowych  (z  wyłączeniem  motocykli),  gdzie  indziej  niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • sprzętu  radiowego,  telewizyjnego  i telekomunikacyjnego,  z wyłączeniem  lamp elektronowych  i innych elementów  elektronicznych  oraz  części  do  aparatów  i urządzeń  do  operowania  dźwiękiem  i obrazem,  anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów  tytoniowych  (PKWiU  12.00),  napojów  alkoholowych  o zawartości  alkoholu  powyżej  1,2% oraz napojów  alkoholowych  będących  mieszaniną  piwa  i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza  0,5%,  bez  względu  na  symbol  PKWiU,  z wyłączeniem  towarów  dostarczanych  na  pokładach samolotów,
 • perfum  i wód  toaletowych  (PKWiU  20.42.11.0),  z wyłączeniem  towarów  dostarczanych  na  pokładach samolotów.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej dotyczącej założenia sklepu internetowego lub przeniesienia sklepu do sieci, jak również pomocy i obsługi prawnej w tych procesach, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.