Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

26/06/2020

Dodatek solidarnościowy.

W dniu 21 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zgodnie z założeniami nowej ustawy osoby, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie dodatku solidarnościowego.

 

I. Warunki uzyskania dodatku.

Wniosek o dodatek solidarnościowy należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej na formularzu EDS do dnia  31 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

 Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które :

1) mieszkają na terytorium Polski i są obywatelem RP lub cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19;

2) podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.;

3) pozostały bez pracy po 15 marca 2020 r. w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem albo ich umowa o pracę wygasła w związku z upływem czasu, na który była zawarta;

4) nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy uprawniony jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobiera stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

 

II. Wysokość wsparcia  i terminy wypłaty dodatku.

 

  • Osobie uprawnionej przysługuje wsparcie finansowe w wysokości 1400,00 zł miesięcznie za okres od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.  Kwota dodatku jest zwolniona od podatku dochodowego.
  • Wypłata dodatku solidarnościowego następuje w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  •  Jeśli osoba uprawniona pobiera zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyska prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi dotychczasowe świadczenie.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek solidarnościowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
  • Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 

WAŻNE !

Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, co m.in. wpływa na  ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r., a także prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

 

 IV.  Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  • Informację o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia na profilu informacyjnym osoby uprawnionej, utworzonym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Odmowa przyznania dodatku następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

WAŻNE!

Osoba uprawniona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania:

1) Urzędu Pracy (w przypadku, gdy posiada status bezrobotnego) à o przyznaniu dodatku solidarnościowego,

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych à w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających utratę prawa do dodatku solidarnościowego.

 

 V. Zasiłek dla bezrobotnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, z dniem 1 września 2020 r. wejdą  w życie przepisy zmieniające dotychczasową wysokość zasiłku dla bezrobotnych, który będzie kształtował się następująco:

1) 1200,00 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

2) 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.