Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

11/05/2020

Darowizny dla szpitali oraz ich ujęcie w opodatkowaniu PIT,CIT oraz VAT przedsiębiorców.

W związku z pandemią, podejmowane są działania mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym instytucjom ( m.in. szpitalom lub Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii lub Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy na obecność COVID-19). W tym celu wydano akty prawne, które – poprzez korzystne dla podatników ulgi – zachęcają ich do wspomagania podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz Agencji Rezerw Materiałowych i Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w drodze darowizn.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadziła wiele zmian, wśród których wyróżnić można nowe odliczenia od darowizn w zakresie podatku dochodowego.

Regulacje dotyczące nowych odliczeń od darowizn w zakresie podatku dochodowego wprowadzone zostały na podstawie przepisów:

 • W przypadku CIT - art. 38g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)
 • W przypadku PIT - art. 52n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami, od podstawy opodatkowania (w przypadku PIT – podstawy obliczenia podatku) ustalonej w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć nieodliczone na podstawie innych przepisów darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 (przez które rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem jego skutków, w tym społeczno-gospodarczych):

1. Podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (wykaz znajduje się m.in. na BIP Narodowego Funduszu Zdrowia - https://www.nfz.gov.pl/bip/oddzialy-wojewodzkie-nfz/, po wybraniu właściwego wojewódzkiego oddziału należy wybrać opcję „wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”);

2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku, gdy darowizna została lub zostanie przekazana:

 • Do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczenie darowizny przysługuje przedsiębiorcom:

 • płacącym CIT, jak i PIT według skali podatkowej,
 • odprowadzającym zryczałtowany podatek, którzy odliczą darowiznę od przychodu,
 • płacącym liniowy PIT.

Wartości darowizny nie można odliczyć przy opłacaniu:

 • zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych,
 • podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Dokumentowanie skorzystania z odliczenia darowizny:

 • w przypadku darowizny finansowej – niezbędne jest posiadanie potwierdzenie wykonania przelewu wraz z informacją, na jaki cel zostały wpłacone środki pieniężne,
 • w przypadku darowizny rzeczowej – konieczne jest posiadanie dokumentu, z którego wynika wartość przekazanych rzeczy oraz osoba obdarowanego i jego oświadczenie o przyjęciu darowizny.

Ulgę można zastosować już zastosować  przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, natomiast w zeznaniu rocznym wskazać należy wartość przekazanej darowizny, kwotę odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku), jak również informacje o obdarowanym (m.in. nazwa, numer NIP).

Podkreślenia wymaga fakt, iż odliczenie wskazanej darowizny nie przysługuje, gdy wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, został odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie lub gdy zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji, gdy darowizna zostanie zwrócona, obdarowany jest obowiązany poinformować Urząd skarbowy o zwróconej darczyńcy darowiźnie. Termin na poinformowanie Urzędu skarbowego o tym fakcie wynosi miesiąc od dnia dokonania zwrotu.

Ujęcie darowizny na rzecz walki z koronawirusem a podatek VAT:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106), podatnik ma obowiązek opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów, od których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (w całości lub części).

Rząd – w celu udzielenia najbardziej potrzebującym instytucjom dodatkowego wsparcia rzeczowego - wprowadził opodatkowanie przekazanej darowizny stawką 0% VAT.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 r., obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, której przedmiotem są:

1) wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.);

2) szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;

3) produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;

4) produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.) – wyłącznie środki dezynfekujące;

5) specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;

6) środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Warto wskazać, że obniżoną stawkę podatku, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

1) Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;

2) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych;

3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19.

Obniżoną stawkę podatku stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem - darczyńcą dokonującym dostawy towarów, oraz jednym z wyżej wskazanych podmiotów, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele związane z walką z koronawirusem.

Co więcej, obniżona stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów, dokonanej w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie w/w  rozporządzenia – wówczas należy potwierdzić na piśmie dokonanie darowizny stanowiącej dostawę towarów w sposób wskazany w powyższym zdaniu.