Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

07/09/2020

Czym różni się umowa zawarta na odległość od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa ?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta reguluje dwa szczególne rodzaje umów zawieranych z konsumentem – tj. umowę zawieraną na odległość oraz umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa. Czym różnią się od siebie obie umowy? Jaki jest termin na odstąpienie od umowy? Czy konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów?

 

I. Umowa zawarta na odległość.

W art. 2 ust. 1  ustawy, przytoczono definicję umowy zawartej na odległość. Jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Chodzi zatem przede wszystkim o umowy zawierane internetowo i telefonicznie, np. zakup produktu w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem przedsiębiorcy, rejestracja na portalu internetowym).

Stronami tej umowy są zawsze konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz strona profesjonalna umowy- przedsiębiorca. Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie znajdą zatem zastosowania do umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, choćby zostały zawarte w okolicznościach wskazanych w definicji tej umowy.

 

II. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.

Definicję tej umowy znajdziemy w art. 2 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którą jest to umowa z konsumentem zawarta:

 • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
 • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach wskazanych powyżej,
 • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

W odróżnieniu od umowy zawieranej z konsumentem na odległość, elementem umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa jest jednoczesna  fizyczna obecność obu stron umowy w miejscu i w okolicznościach ściśle określonych przez ustawę. Przykładem tego rodzaju umowy jest sprzedaż produktów w miejscu zamieszkania konsumenta, podczas pokazów w hotelowej sali konferencyjnej, czy też po uprzednim zaproszeniu klienta „z ulicy” na pokaz w lokalu przedsiębiorstwa.

 

 III. Obowiązek dostarczenia informacji na etapie przedkontraktowym.

Z uwagi na fakt, iż okoliczności zawarcia omawianych umów często nie dają konsumentowi czasu i sposobności na zapoznanie się z innymi podobnymi ofertami, czy też na porównanie cen podobnych produktów, ustawodawca wprowadził obowiązek dostarczenia konsumentowi pewnych informacji przez drugą stronę umowy, jeszcze na etapie przedkontraktowym. Przedsiębiorca ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy, udzielić drugiej stronie umowy informacji na temat:

 • danych identyfikujących przedsiębiorcę,
 • adresu przedsiębiorstwa, poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
 • głównych cech towaru lub świadczonej usługi,
 • łącznej ceny lub wynagrodzenia wraz z podatkami, a także opłat za dostarczenie, za usługi pocztowe oraz wszelkich innych dodatkowych kosztów,
 • sposobów płatności, dostawy lub spełnienia świadczenia,
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle
  za korzystanie z tego środka,
 • stosowanej procedury reklamacyjnej,
 • warunków, terminu, kosztów zwrotu rzeczy oraz procedury w przypadku prawa odstąpienia od umowy,
 • okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy,
 • obowiązku dostarczenia przez przedsiębiorcę rzeczy wolnej od wad,
 • istnienia i treści gwarancji,
 • kodeksu dobrych praktyk,
 • czasu trwania umowy oraz przesłanek do jej wypowiedzenia,
 • czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,
 • pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
 • danych przedsiębiorcy, jeżeli umowa zawierana jest w imieniu innego przedsiębiorcy.

Ponadto, konsumentowi należy udostępnić na trwałym nośniku (np. w wersji papierowej, w formie dokumentu przesłanego za pośrednictwem  poczty elektronicznej) potwierdzenie zawarcia umowy wraz z wyżej wymienionymi informacjami, najpóźniej w chwili dostarczenia towarów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Ważną kwestią jest również to, że ciężar dowodowy w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego spoczywa na przedsiębiorcy.

 

 IV. Przesłanki i termin odstąpienia od umowy.

Zarówno w przypadku jednej jak i drugiej umowy, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem tych wskazanych w ustawie. Może to uczynić w terminie 14 dni. Początek biegu terminu jest zależny od przedmiotu umowy:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii
  lub części,
 • dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Należy dodatkowo wskazać, że niedopuszczalne jest  zastrzeżenie w umowie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta za zapłatą oznaczonej sumy.