Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

08/12/2020

Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument ?

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495) wprowadzono zmiany m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.Tym samym, od dnia 1 stycznia 2021 r. niektórzy przedsiębiorcy przy zawieraniu umów uzyskają większość uprawnień, z których do tej pory korzystali wyłącznie konsumenci.

Pierwotnie planowano, aby nowe przepisy weszły w życie od dnia 1.06.2020 r., jednakże z uwagi na pandemię Covid-19, zgodnie z art. 62 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin ten przesunięto o pół roku.

Kluczowym  przepisem wprowadzającym nowe uprawnienia przedsiębiorców  jest art. 385(5)  Kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)–385(3) Kodeksu cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Kogo dotyczą nowe uprawnienia ?

Od 1 stycznia 2021 r. ochronie prawnej dedykowanej dotąd wyłącznie konsumentom będą podlegać:

  • osoby  fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  (tzw. mali przedsiębiorcy) zawierające umowy bezpośrednio związane z tą działalnością, lecz  nie posiadające tzw. charakteru zawodowego.

Natomiast z nowych uprawnień  nie będą mogli skorzystać  przedsiębiorcy, którzy są spółkami prawa handlowego.

 

Jakie wymagania muszą zostać spełnione ?

Oprócz bycia osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, muszą zostać spełnione dwa dodatkowe warunki tj.

  • umowa jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • z treści zawieranej umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego, co powinno być ustalane m.in. w oparciu o przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej udostępniony w CEIDG, gdzie wskazane są szczegółowe kody PKD danego przedsiębiorcy.

 

Oznacza to, że np. przy umowie sprzedaży towaru lub usługi, przedsiębiorca nie zawsze nabędzie nowe uprawnienia konsumenckie, gdyż ostatecznie wszystko będzie zależało od charakteru tego zakupu. Ogólnie rzecz ujmując: zawierana umowa nie będzie mogła  być  związana z branżą lub specjalizacją  tego przedsiębiorcy.  

 

Co więc w sytuacji, gdy np. programista prowadzący działalność gospodarczą, dokona zakupu nowego komputera? Nabycie sprzętu, który jest niezbędny do wykonywania jego czynności zawodowych tj. do pisania lub edytowania kodu, będzie miało charakter zawodowy. I w takiej sytuacji przedsiębiorca ten nie będzie mógł skorzystać z nowych uprawnień konsumenckich. Jeżeli jednak ten sam przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej nabędzie np. krzesło biurowe lub telefon komórkowy, to zakup taki nie będzie posiadał charakteru zawodowego. Aby jednak jednoznacznie ocenić czy przedsiębiorcy  przysługują  uprawnienia konsumenckie, w praktyce każdy przypadek trzeba należy oceniać indywidualnie.

 

Najważniejsze uprawnienia:

Jeżeli przedsiębiorca spełni wszystkie w/w warunki dające mu uprawnienia konsumenckie, wtedy nie znajdą wobec niego zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj. rozszerzenia ją, ograniczenia lub wyłączenia). Oznacza to, iż taki przedsiębiorca dokonujący zakupu towaru lub usługi będzie miał prawo do złożenia reklamacji powołując się na przepisy o rękojmi, w sytuacji, gdy kupiony przez niego towar lub usługa będą posiadać wadę fizyczną lub prawną i będzie mógł domagać się np. naprawy towaru czy wymiany towaru na nowy.

Warto również zwrócić uwagę,że  w ramach nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dodano art. 38a w brzmieniu:

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W konsekwencji oznacza to przede wszystkim, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełni wskazane w przepisie wymogi, w sytuacji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa będzie mogła w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

Co to natomiast oznacza dla przedsiębiorców, których Klientami są... inni przedsiębiorcy ?

 

Wprowadzone zmiany spowodują ponadto, że  w/w przedsiębiorcy powinni przed  01.01.2021 r.:

  • dostosować swoje wzorce umów, jak również regulaminy w sklepach internetowych,
  • stworzyć procedury w zakresie weryfikacji możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z prawa odstąpienia lub skorzystania z przysługującej im rękojmi za wady.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące znowelizowanych przepisów, potrzebują wsparcia w dostosowaniu dokumentacji stosowanej w relacji z klientami lub oceny czy w danej sytuacji należy zastosować nowe uprawnienia, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.