Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

26/10/2020

Co to jest znak CE, kiedy jest wymagany i kto może nadać oznaczenie CE ?

W dzisiejszym artykule poruszamy tematykę oznaczenia produktów znakiem CE. Kiedy taki znak jest wymagany? Kto może nadać oznaczenie CE? Czy znak CE jest obowiązkowy? Na które wyroby znak CE jest wymagany?

 

Skąd wzięła się idea znaku CE ?

Jedną z idei powstania Unii Europejskiej, było otwarcie rynku w skali państw stowarzyszonych. Można stwierdzić, że swobodny przepływ nie tylko towarów ale także osób i kapitału to nieodłączne atuty funkcjonowania wspólnoty.  Wobec tego, państwa członkowskie nie tylko zdecydowały się na wzajemne zniesienie wszelkich barier w handlu, ale co więcej ustanowiły wspólną politykę wobec partnerów spoza UE. Powstał zatem Jednolity Rynek Europejski (Wspólny Rynek), na obszarze którego przepływ towarów odbywa się w sposób niemal nieograniczony, tak jak to wcześniej odbywało się w poszczególnych krajach. Rezygnacja z granic to jednak nie jedyne wyzwanie stojące przed unijnymi strukturami, gdyż połączenie wielu rynków w jeden obszar to także konieczność ujednolicenia wymogów stawianych towarom w zakresie jakości jak i bezpieczeństwa ich użytkowników. Warto dodać, że obecnie zjednoczone kraje, wcześniej tworzyły systemy norm i przepisów w tym zakresie, co w konsekwencji przesądzało o ich różnorodności i poziomie ochrony bezpieczeństwa użytkowania. Wobec tego, każdy producent decydując się na sprzedaż swoich wyrobów poza obszarem danego kraju, musiał dostosować jakość swoich wyrobów do norm obowiązujących w państwie docelowym. Tym samym, chcąc kooperować na terenie całego unijnego obszaru, musiał uzyskać szereg odrębnych certyfikatów odnoszących się do zróżnicowanych norm. W takim stanie rzeczy, zasadnym było stworzenie jednolitych norm obowiązujących na terenie całej Wspólnoty. Standardów w aspekcie bezpieczeństwa, którym muszą odpowiadać nie tylko towary wyprodukowane na terenie unii, ale także te na jej teren wprowadzone. Biorąc pod uwagę fakt, że niemożliwym jest aby każdy, odbiorca końcowy zapoznał się z specyfikacją nabytego wyrobu, właściwym było oznaczenie przedmiotów znakiem gwarantującym spełnianie wspólnotowych normy. Tę funkcję przejął symbol „CE”.

 

Co oznacza znak CE ?

Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne. Tłumaczony na język polski oznacza: „zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej”. Dla odbiorcy produktu jest informacją, a wręcz gwarancją, że wyrób spełnia normy jakości i bezpieczeństwa przewidziane w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia. Oczywistym jest, że oznaczenie wyrobu przedmiotowym symbolem musi być poprzedzone specjalistycznymi badaniami związanymi z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego. Co więcej ewentualne zagrożenia producent jest zobowiązany wykryć i wyeliminować odpowiednio na wszystkich etapach wytwarzania. Wymóg oznakowania symbolem CE jest prawnie obwarowany i sankcjonowany szczególnie w odniesieniu do wyrobów, które mogą bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu. Z całą pewnością do takich przedmiotów kwalifikują się wyroby elektryczne, elektroniczne oraz zabawki. Symbolem CE (względnie znakiem budowlanym B) oznaczane są także wyroby stosowane w szeroko pojętym budownictwie, uznawane jako te wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiekt budowlany. Dyrektywa budowlana 89/106/EWG i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 dzieli wyroby budowlane na wyroby znakowane znakiem CE – dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, oraz wyroby znakowane znakiem budowlanym B – dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne.

 

Kto nadaje znak CE ?

Warto podkreślić, że oznaczenie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, który w ten sposób deklaruje a wręcz zapewnia, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). Z powyższego wynika, że oznaczenie takie na wyrobie może umieścić tylko i wyłącznie producent lub jego przedstawiciel.

Warto zaznaczyć, że o ile nie istnieją zewnętrze jednostki nadające certyfikat „CE”, o tyle jego umieszczenie na wyrobie przez producenta, może być obwarowane koniecznością wykonania specjalistycznych badań w zewnętrznym niezależnym, właściwym laboratorium.

O ile co do zasady importer, ani dystrybutor nie mogą nadawać znaku CE (ani wystawiać deklaracji zgodności) o tyle istnieje przepis prawny, który pozwala uznać ich za producenta, w sytuacji kiedy wprowadzają do obrotu produkt pod własną marką, logiem czy znakiem towarowym. Zatem w opisanej wyżej sytuacji importer/dystrybutor - nadając własne logo na produkt, wstępuje w rolę producenta  i z tego tytułu zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie oznaczenia przedmiotu. Znak CE jest obowiązkowy dla wszystkich wyrobów sprzedawanych w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), także tych wytworzonych w krajach rozwijających się. W takim przypadku importer musi się upewnić, że wytwórca spoza UE podjął niezbędne kroki, pozwalające mu umieścić na swym wyrobie znak CE. Jeżeli tego nie uczynił – importer musi niejako przejąć obowiązki producenta, w celu wprowadzenia tego wyrobu na obszar EOG. Tym samym, należy przypomnieć, że znak CE nie wskazuje, że wyrób został wytworzony na terenie EOG, a jedynie jego producent poświadcza fakt, iż ten wyrób został przez niego (lub na jego zlecenie – w jednostce notyfikowanej) poddany właściwej ocenie zgodności przed wprowadzeniem go na rynek i tym samym spełnia wymagania prawne (np. wymagania bezpieczeństwa) umożliwiające jego sprzedaż.

 

Czy znak CE jest obowiązkowy ?

Oznaczenie CE w swojej obecnej formie istnieje od 1993 roku. Z oczywistych względów, jest symbolem obligatoryjnie obowiązującym w Polsce od roku 2004. W obecnym stanie prawnym, każde urządzenie przewidziane do oznakowania CE, musi zostać oznakowane przed wprowadzeniem go do obrotu, przekazaniem użytkownikowi. Pamiętać należy, że obowiązek ten dotyczy także wyrobów importowanych na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Reasumując należy stwierdzić, że na terenie EOG nie mogą być wykorzystane, a co więcej wprowadzane do obrotu urządzenia nie oznakowane symbolem CE. Egzekwowanie prawa europejskiego chroniącego interesy konsumentów, pracowników a także przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji, na terenie Polski realizowane jest Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 

Na które wyroby znak CE jest wymagany ?

Przepisy znaku CE obowiązują na kilkunastu kategoriach wyrobów (ok. 95% towarów dostępnych w obrocie).

 

 • Grupy wyrobów
 • Wyroby medyczne osadzane aktywnie
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Eko-projektowanie produktów związanych z energią
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Kotły wodne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki
 • Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • Windy / dźwigi
 • Urządzenia „niskiego napięcia” / sprzęt elektryczny
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony osobistej / indywidualnej
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Pirotechnika
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Łodzie rekreacyjne
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe

 

W przypadku Pytań lub wątpliwości związanych z tematem znaku CE zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią.