Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

29/12/2020

A czy Ty zmieniłeś już regulamin swojego sklepu?

W dzisiejszym artykule poruszamy szerzej tematykę zmian w sklepach internetowych, związanych z otrzymaniem uprawień konsumenckich przez małych przedsiębiorców. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

I. Zakres zmian.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495) od dnia  1 stycznia 2021 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą (tzw. mały przedsiębiorca wpisany do CEIDG) będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie:

 1. rękojmi za wady,
 2. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Co do zasady, od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcę traktujemy jak konsumenta w sytuacji gdy umowa, którą będzie zawierać ze sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma charakteru zawodowego. Weryfikacja charakteru zawodowego odbywać będzie się na kodach PKD widniejących w CEIDG przy wpisie Kupującego.

 

II. Jak zmiana przepisów wpłynie na reklamację towarów?

Od Nowego Roku mali przedsiębiorcy zyskają uprawnienia w zakresie rękojmi, które  dotychczas były zagwarantowane dla konsumentów.

Ważną zmianą jest termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr. 16, poz. 93) reguluje przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne towaru dotyczące również rzeczy używanych. Zatem tzw. mały przedsiębiorca jeżeli kupi używany towar w sklepie stacjonarnym lub na odległość, również ma prawo do reklamacji, jeśli produkt okazał się wadliwy. Może to zrobić przed upływem 2 lat od  otrzymania towaru.

 

III.Czego Kupujący  może żądać od Sprzedawcy?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. jeśli mały przedsiębiorca zauważy wady fizyczne zakupionego towaru, będzie miał prawo domagać się od sprzedawcy następujących działań:

 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru na nowy,
 • obniżenia ceny towaru,
 • odstąpienia od umowy.
 • zwrotu pieniędzy, jeżeli nie można naprawić lub wymienić towaru.

 

IV. Jakich towarów nie można zwrócić ?

Istnieje również szereg towarów, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy nie zadziała. Na przykład, mały przedsiębiorca nie zwróci towarów, które po rozpakowaniu tracą swoje przeznaczenie lub właściwości. Przykładem będą płyty DVD z filmami lub gry na konsole Xbox bądź Playstation, po zerwaniu folii zabezpieczającej i po rozpakowaniu.

Przedsiębiorca nie zwróci również towarów wykonanych na jego indywidualne zamówienie. Jeśli np. zamówi odzież szytą na miarę lub ubrania z firmowym nadrukiem nie będzie mógł zrezygnować z tych towarów. Sprzedawca nie znajdzie innego nabywcy na tak spersonalizowane towary o konkretnych cechach.

Przedsiębiorca nie będzie mógł oddać  również biletu lotniczego zakupionego w Internecie. Będzie mógł zmienić datę lotu czy skorygować dane na bilecie, oczywiście za odpowiednią dopłatą, ale żadna linia lotnicza nie przyjmie zwrotu biletu.

 

V. Rękojmia dla przedsiębiorcy jak dla osoby fizycznej ?

Przepisy  Kodeksu cywilnego dają szerokie możliwość dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru przede wszystkim konsumentom. Nowymi przepisami nie zostaną objęte spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki osobowe czy stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 556(1) Kodeksu cywilnego, o wadzie fizycznej, czyli niezgodności produktu z umową, mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

 • produkt nie ma właściwości, które powinien mieć
 • produkt nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca
 • produkt nie nadaje się do celu, o którym zapewniał sprzedawca
 • produkt został wydany klientowi w stanie niezupełnym

Jak wskazuje treść art. 556(3) Kodeksu cywilnego, o wadzie prawnej zakupionego towaru możemy mówić w następujących sytuacji:

 • rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej
 • rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej
 • rzecz dotknięta jest ograniczeniem w korzystaniu lub rozporządzaniu, wynikającym z decyzji lub z orzeczenia właściwego organu.

 VI. Klauzule abuzywne.

Od stycznia 2021 r. klauzule abuzywne będą dotyczyć również  małych przedsiębiorców jako Kupujących.

Umowy zawierane z konsumentami nie mogą zawierać postanowień, które w rażący sposób naruszają ich interesy lub są niezgodne z dobrymi obyczajami. Jeżeli tego rodzaju postanowienia znajdują się w umowie, to  będą  one wiążące. Kodeks Cywilny zawiera listę postanowień niedozwolonych o charakterze ogólnym, które są stosowane przy zawieraniu umów z konsumentami, a UOKiK prowadzi rejestr niedozwolonych klauzul. Przykładowo, jeśli Kupujący zakupi usługę np. aktualizacji oprogramowania ale zorientuje się po zawarciu, że jeden z zapisów umowy jest niedozwolony (znajduje się na liście UOKiK), ma on możliwość potraktowania jej jako niewiążącej. Może też wystąpić do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną. 

 

W związku ze zmianą przepisów, które wejdą w życie już za kilka dni, istotne jest dokonanie zmian w  aktualnie obowiązujących regulaminach sklepów internetowych, polegających na m.in. na dodaniu i sprecyzowaniu nowych uprawnień Klientów. Należy pamiętać, że nowe przepisy będą dotyczyły konkretnej grupy przedsiębiorców (a nie wszystkich przedsiębiorców) i aby z nich skorzystać,  zakup towaru w sklepie internetowym musi mieć określony charakter. Dlatego też aktualizacja regulaminu pozwala nie tylko na uniknięcie wystąpienia klauzul abuzywnych, jak też potencjalnych nieporozumień,a nawet sporów pomiędzy Sprzedawcą,a Kupującymi.

 Jeśli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje dotyczące znowelizowanych przepisów, bądź potrzebują wsparcia w dostosowaniu regulaminów w  działalności e-commerce, prosimy o kontakt.`